Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Financovanie

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment š...

Stravovanie zamestnancov

V príspevku sa venujeme stravovaniu zamestnancov po novele zákona č. 311/20021 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým...

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese finančného riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je posky...

Náklady zariadení školského stravovania

V príspevku pokračujeme v problematike financovania zariadení školského stravovania. Zameriame sa na náklady zariadení školského stravovania a poskytneme odpovede na množstvo otázok, ktoré zaujímajú manažment škôl a školských zariadení.

Financovanie zariadení školského stravovania (1.)

V príspevku sa zameriame na problematiku financovania zariadení školského stravovania. Ide o aktuálnu tému, ktorá vyvoláva množstvo otázok, na ktoré sa pokúsime nájsť spoločné odpovede. Cieľom príspevku je objasniť túto problematiku manažmentu škô...

Zmena VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

V príspevku sa venujeme zmenám financovania regionálneho školstva – originálnych kompetencií, ku ktorým dochádza v priebehu roka 2020. V aktuálnom období obce a vyššie územné celky upravujú všeobecne záväzné nariadenia, ktoré vydávajú na základe z...

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach

V článku sa formou otázok a odpovedí venujeme problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce. Odpovedáme na otázky týkajúce sa všeobecne záväzného nariadenia, ktorým obce pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umel...

Finančné príspevky od rodičov v školách a školských zariadeniach

V systéme financovania regionálneho školstva sa ako s jedným zo zdrojov počíta s finančnými prostriedkami od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. Cieľom príspevku je objasniť túto problematiku manažmentu...

Povinnosti mzdovej úradníčky na začiatku roku 2020

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na ich povinnosti súvisiace s ukončením kalendárneho roka 2019 v personálnej a mzdovej oblasti. Zameriame sa na všetky dôležité úkony, ktoré musia vykonať mzdové účtovníčky škôl a školský...

Finančné predpisy pre školy a školské zariadenia

V článku sa zameriame na  ktoré patria k najdôležitejším vnútorným riadiacim aktom vydoblasť finančných predpisov škôl a školských zariadení,ávaným štatutárnym orgánom školy a školského zariadenia. Finančné predpisy tvoria systém finančného riaden...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály