Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Financovanie

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment školy a školského zariadenia. Ide o vážne povinnosti, ktorých splnenie je dôležité tak pre školu a školské zariadenie ako zamestnávateľa, ako aj pre zamestnanca a jeho hmotnoprávne nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Príspevky v diskusii: 0

Povinnosti mzdovej úradníčky na začiatku roku 2020

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na ich povinnosti súvisiace s ukončením kalendárneho roka 2019 v personálnej a mzdovej oblasti. Zameriame sa na všetky dôležité úkony, ktoré musia vykonať mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na začiatku roka 2020. Vykonanie týchto úkonov je dôležité pre školu, školské zariadenie, pre zamestnávateľa, aj pre zamestnanca a jeho hmotnoprávne nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné predpisy pre školy a školské zariadenia

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V článku sa zameriame na  ktoré patria k najdôležitejším vnútorným riadiacim aktom vydoblasť finančných predpisov škôl a školských zariadení,ávaným štatutárnym orgánom školy a školského zariadenia. Finančné predpisy tvoria systém finančného riadenia školy a školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Obsah VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

V článku upriamime pozornosť na obsah všeobecne záväzného nariadenia, ktoré obec musí vydať na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Vydanie všeobecne záväzného nariadenia je podmienkou správneho financovania originálnych kompetencií v školstve.

Príspevky v diskusii: 0

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

V článku sa venujeme problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce. Upozorníme na povinnosť obce, ktorá jej vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromnej školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Príspevok na rekreáciu zamestnancom školstva

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

V odbornom článku sa venujeme problematike poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom pracujúcim v školách a školských zariadeniach. Príspevok na rekreáciu je novým benefitom aj pre zamestnanca pracujúceho v školstve. Nárok na príspevok na rekreáciu majú zamestnanci od 1. januára 2019 na základe novely Zákonníka práce.

Príspevky v diskusii: 0

Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom školstva

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa budeme venovať problematike poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách u zamestnancov pracujúcich v školách a školských zariadeniach. Poukážeme na platnú právnu úpravu, ktorá určuje podmienky poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov.

Príspevky v diskusii: 0

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa venujeme problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce. Upozorníme na povinnosť obce, ktorá jej vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromnej školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Vysielanie zamestnancov škôl a školských zariadení na pracovné cesty

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa budeme venovať vysielaniu zamestnancov škôl a školských zariadení na pracovné cesty. Poukážeme na platnú právnu úpravu, ktorá upravuje vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, upozorníme na povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu pri vysielaní zamestnancov na pracovnú cestu, poskytneme vzor tlačiva cestovného príkazu.

Príspevky v diskusii: 0

Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Príspevok je venovaný financovaniu regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu. Autorka poukáže na zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembra 2018 a na ich aplikáciu v riadiacej praxi a upozorní na zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2019.

Príspevky v diskusii: 0

Zmeny vo financovaní regionálneho školstva

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa venujeme zmenám vo financovaní regionálneho školstva, ktoré priniesli novely zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zákonom č. 182/2017 Z. z.zákonom č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poukážeme na zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembra 2017 a na ich aplikáciu v riadiacej praxi a upozorníme na zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2018.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2018

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 1/2018 Ročník: 2018

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve a o legislatíve platnej pre individuálnu účtovnú závierku.

Príspevky v diskusii: 0

Rozpočtovanie škôl a školských zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa budeme venovať zmenám v rozpočtovaní škôl a školských zariadení od 1. januára 2018 na základe novely zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonom č. 310/2016 Z. z. Upozorníme na podstatné úpravy a na ich aplikáciu v riadiacej praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Rozpočet – nástroj hospodárenia škôl a školských zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa budeme venovať problematike zostavenia rozpočtu v školách a školských zariadeniach, ktoré sú zriadené ako rozpočtové organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príspevky v diskusii: 0

Zmeny vo financovaní regionálneho školstva

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 9/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa budeme venovať zmenám vo financovaní regionálneho školstva od 1. septembra 2017 – novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Upozorníme na podstatné zmeny účinné od 1. septembra 2017 a na ich aplikáciu v riadiacej praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2017

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve a o legislatíve platnej pre individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, rozpočtové a štatistické výkazy.

Príspevky v diskusii: 0

Vyraďovanie a likvidácia majetku v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

Po vykonaní procesu inventarizácie majetku manažment škôl a školských zariadení častokrát rieši otázku zákonného spôsobu naloženia s majetkom, ktorý neslúži svojmu účelu pre jeho opotrebenie, poškodenie alebo zničenie. Aktuálnym príspevkom, v ktorom sa budeme venovať procesu vyraďovania a likvidácie majetku škôl a školských zariadení dáme na túto otázku odpoveď.

Príspevky v diskusii: 0

Hospodárenie s majetkom v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa budeme venovať povinnostiam škôl a školských zariadení pri hospodárení s majetkom, ktorý majú zverený do správy od svojho zriaďovateľa. Manažment škôl a školských zariadení okrem zodpovednosti za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy, má povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať a viesť ho v účtovníctve.

Príspevky v diskusii: 0

Inventarizácia majetku v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

V septembri začal školský rok a pre manažment a zamestnancov škôl a školských zariadení začala príprava na účtovný záver roka, konkrétne príprava na proces inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ako dôležitej súčasti účtovnej závierky roka. Za riadne vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zodpovedá riaditeľ školy/školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Verejné obstarávanie v školách a školských zariadeniach

V príspevku chceme manažment škôl a školských zariadení upozorniť na významnú zmenu v oblasti verejného obstarávania. 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý zrušil zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom je upriamiť pozornosť škôl a školských zariadení na povinnosti v procese verejného obstarávania a problematiku obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou v školách a v školských zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2016

Dátum: Zo seriálu: Finančné riadenie škôl a školských zariadení Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť vedenie účtovníctva a výkazníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi túto oblasť. Cieľom príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve škôl a školských zariadení.

Príspevky v diskusii: 0

Základná finančná kontrola – praktický výkon v školách a školských zariadeniach

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon o finančnej kontrole, ktorý manažment škôl a školských zariadení musí v školách a školských zariadeniach uplatňovať a dodržiavať. Výkonu finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali. Cieľom aktuálneho príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na zmeny vo výkone základnej finančnej kontroly od 1. januára 2016.

Príspevky v diskusii: 0

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Koniec roka na školách a v školských zariadeniach neznamená len ukončenie rozpočtového a účtovného roka účtovnou závierkou a zostavením účtovných a finančných výkazov. Jednou z ďalších povinností manažmentu škôl a školských zariadení sú činnosti vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Cieľom príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na tieto povinnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Účtovníctvo a výkazníctvo v školách a školských zariadeniach v roku 2016

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť financovanie a správu škôl a školských zariadení. Riaditelia škôl a školských zariadení zodpovedajú za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktoré sú im zverené. Jednou z mnohých povinností, ktoré zabezpečujú prostredníctvom svojich odborných zamestnancov je vedenie účtovníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania v školách a školských zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Porovnanie príjmov a výdavkov VÚC na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií (2.)

Dátum: Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

Príspevok analyzuje príjmy VÚC, najmä z dane z príjmu fyzických osôb ‒ časť, ktorá sa odvíja od počtu obyvateľov VÚC vo veku od 15 – 18 rokov, výdavkov na financovanie originálnych školských kompetencií samosprávnych krajov a  porovnáva ich v jednotlivých rokoch 2008 – 2012.

Príspevky v diskusii: 0

Porovnanie príjmov a výdavkov VÚC na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Sládečková Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Príspevok analyzuje príjmy VÚC, najmä z dane z príjmu fyzických osôb ‒ časť, ktorá sa odvíja od počtu obyvateľov VÚC vo veku od 15 – 18 rokov, výdavkov na financovanie originálnych školských kompetencií samosprávnych krajov a  porovnáva ich v jednotlivých rokoch 2008 – 2012.

Príspevky v diskusii: 0

Použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

V príspevku pokračujeme v objasnení problematiky sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Poukážeme na možnosti použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu v prospech zamestnancov školy a školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Tvorba sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

V príspevku upozorňujeme manažment škôl a školských zariadení na povinnosť tvoriť sociálny fond, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Odpovieme na najčastejšie otázky, ktoré sú kladené v súvislosti s tvorbou sociálneho fondu, s povinným a ďalším prídelom do sociálneho fondu a so zúčtovaním finančných prostriedkov sociálneho fondu. 

Príspevky v diskusii: 0

Poskytovanie dotácií v školstve

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 6/2015 Ročník: 2015

Cieľom príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na novú možnosť čerpania dotácií v školstve. Ponúkame v prehľadnej forme na aký účel možno dotácie žiadať z ministerstva školstva, legislatívne podmienky poskytnutia dotácií, postup predkladania žiadostí, ako aj spôsob ich posudzovania.

Príspevky v diskusii: 0

Nová štatistická klasifikácia výdavkov v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 5/2015 Ročník: 2015

Významnou zmenou, ktorá ovplyvnila zostavovanie a realizáciu rozpočtu škôl a školských zariadení je uplatnenie novej vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, účinnej od 1. októbra 2014. Cieľom príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na túto zmenu a priniesť im aj implementačnú prax a skúsennosti škôl a školských zariadení s novou štatiskickou klasifikáciou.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné riadenie škôl a školských zariadení (2.)

Na začiatku kalendárneho roka školy a školské zariadenia dostávajú od zriaďovateľov rozpis schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Súčasťou schváleného rozpočtu škôl a školských zariadení sú okrem prostriedkov štátneho rozpočtu aj prostriedky rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. V aktuálnom príspevku sa budeme venovať práve problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.

Príspevky v diskusii: 0

Finančné riadenie škôl a školských zariadení (1.)

Koniec roka je v znamení schvaľovania rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, ktorých súčasťou sú aj rozpočty príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení. V aktuálnom príspevku sa budeme venovať problematike financovania škôl a školských zariadení.

Príspevky v diskusii: 0

Ochrana majetku v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

V minulých príspevkoch sme riešili problematiku účtovania a evidencie majetku, problematiku vykonávania inventarizácie, vyraďovania a likvidácie majetku. S témou majetku úzko súvisí otázka jeho ochrany a zodpovednosti za škody spôsobené na majetku. Ochrane majetku sa budeme venovať v aktuálnom príspevku, upozorníme manažment škôl a školských zariadení na povinnosti, ktoré majú v súvislosti s ochranou majetku, ktorý majú od svojich zriaďovateľov zverený do správy.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk