Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Publikácie vo WK: Základy personálneho manažmentu

Počet článkov autora: 8


Učiteľ/ka materskej školy – kvalifikačné požiadavky

V príspevku priblížime pozíciu učiteľa materskej školy so zameraním na kvalifikačné požiadavky. Pozrieme sa na zmeny, ktoré nastali prijatím zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský ...

Pedagogická dokumentácia

...A ĎALŠIA DOKUMENTÁCIA ŠKOLY/ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  V príspevku sa venujeme pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii z pohľadu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôrazo...

Školský psychológ - kompetenčný profil

V príspevku sa venujeme kategórii odborného zamestnanca – školský psychológ. Pripomenieme, ako odborného zamestnanca definuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a uvedieme, ako psychologické poradenstvo...

Kariérový poradca

V príspevku sa venujeme kariérovej pozícii kariérový poradca. Pripomenieme, ako kariérovú pozíciu definuje zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a uvedieme, ako kariérové poradenstvo definuje školský zákon. Priblížime kompe...

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch

...pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov V príspevku predstavíme novú vyhlášku č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je v súlade s § 85 písm. a) zákona č. 138/2019...

Kariérové stupne pedagogických a odborných zamestnancov

ZMENY OD 1. 9. 2023 V príspevku pripomenieme zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov na základe posúdenia kvalifikačných predpokladov. Upozorníme na zmenu v zaraďovaní do kariérových stupňov, ktorú pr...

Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

23. mája 2023 prezidentka SR podpísala novelu školského zákona (zákon č. 182/2023 Z. z.), ktorým sa zavádza právny nárok na prijatie dieťaťa v materskej škole (najmä s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodnené...

Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

V aktuálnom príspevku z oblasti legislatívy sumarizujeme zmeny, ktoré nastali v roku 2022 v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Venujeme sa téme pracovnej činnos...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály