Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Okresný úrad Košice, odbor školstva

Oddelenie odborných a metodických činností

Ministerstvo vnútra SR

Počet článkov autora: 13

Nové legislatívne predpisy v školách a školských zariadeniach (2.)

Pedagogickí a odborní zamestnanci v systéme slovenského regionálneho školstva sú kľúčom k zvýšeniu atraktivity výkonu ich pracovnej činnosti v školách a školských zariadeniach. V príspevku sa venujeme pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v predpokladoch na jej výkon, právam a povinnostiam, kategóriám, kariérovým stupňom a kariérovým pozíciám.

Príspevky v diskusii: 0

Nové školské predpisy v školách a školských zariadeniach

V príspevku predstavíme legislatívne novinky, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kvality riadenia škôl a školských zariadení. Rozoberieme zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, aj novelu školského zákona, ktorá priniesla zmenu aj doplnenie ďalších legislatívnych predpisov.

Príspevky v diskusii: 0

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia je v kompetencii riaditeľa základnej školy, riaditeľa strednej školy a v kompetencii okresného úradu v sídle kraja. V príspevku prezentujeme uznávanie časti štúdia na školách v systéme slovenského regionálneho školstva, nostrifikáciu dokladov o vzdelaní vydaných školami v zahraničí pre účely pokračovania v štúdiu na strednej, resp. na vysokej škole, podmienky automatického uznania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu na základe bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a zainteresovanými štátmi.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávanie cudzincov

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme vzdelávaniu cudzincov v intenciách školského zákona. Ide o vzdelávanie detí cudzincov identifikovaných prostredníctvom zákonných zástupcov (rodičov) a o detí v postavení cudzinca. Vďaka možnostiam, ktoré dáva školská legislatíva v súlade s dokumentmi Európskej únie, cudzinci s povoleným pobytom na území SR sa stávajú rovnocennými žiakmi so žiakmi, ktorí sú občanmi SR. Využitie garantovaných práv a povinností im dáva najvhodnejšiu príležitosť pre vzdelanostný a osobnostný rozvoj každého z nich a včlenenie sa do spoločenského systému SR.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Kontrola Zo seriálu: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

V druhej časti príspevku sa venujeme formálnemu hodnoteniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „Správy“) v procese schvaľovania zriaďovateľom. V hodnotení aplikujeme všeobecne platné pravidlá, ktoré sa využívajú pri formálnej úprave záverečných a kvalifikačných prác. Zároveň využívame skúsenosti z riadiaco-metodickej praxe a administratívnej činnosti okresného úradu v sídle kraja. Dôležité je uvedomiť si vzájomnú podmienenosť obsahovej a formálnej stránky Správy v kontexte dokumentu.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Kontrola Zo seriálu: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

V prvej časti príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu predkladanej problematiky, poukázaniu na dôležitosť Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení z pohľadu kľúčového dokumentu školy a definovaniu z pohľadu pôvodu dokumentu. Jadro príspevku tvorí obsahové hodnotenie na základe legislatívne vymedzených metodických odporúčaní ministerstva školstva SR. Cieľom nie je navodiť uniformitu v spracovaní Správ, ale vzbudiť záujem o špecifiká škôl, ktoré zvyšujú pozornosť odbornej pedagogickej aj laickej verejnosti o život školy. Kvalitne spracovaná Správa ešte nie je zárukou jej úspechu. Ten je podmienený primeranou prezentáciou na verejnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Uvádzajúci zamestnanec z inej ako kmeňovej školy

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Manažment Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa venujeme zabezpečeniu adaptačného vzdelávania pre začínajúceho pedagogického alebo začínajúceho odborného zamestnanca v situácii, kedy zamestnávateľ nemá možnosť personálne zabezpečiť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca priamo z prostredia školy. Situáciu opíšeme z hľadiska legislatívy, pojmov a objasníme všetky náležitosti pracovnoprávneho pomeru k danej téme.

Príspevky v diskusii: 0

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Analýza pedagogickej situácie

Príspevky v diskusii: 0

Výmena odborných skúseností obohacuje učiteľské povolanie

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Rozhovor Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Rozhovor s PaedDr. ThLic. Oľgou Pivarníkovou

Je metodičkou pre pedagogické riadenie na odbore školstva Okresného úradu Košice. Vo svojej profesionálnej pôsobnosti sa zameriava predovšetkým na odborno-poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti (špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenia), zriaďovateľom súkromných a cirkevných škôl. Pozornosť venuje vzdelávaniu detí cudzincov z hľadiska organizovania jazykových kurzov v podmienkach škôl v systéme regionálneho školstva SR. Intenzívne sa venuje organizačnej a obsahovej príprave metodických dní pre špeciálne školy.

Príspevky v diskusii: 0

Ochrana osobných údajov (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Legislatíva Zo seriálu: Ochrana osobných údajov Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

V druhej časti príspevku sa zaoberáme súhlasom dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov detí/žiakov a spracúvaním osobných údajov na základe osobitného predpisu, ktorým je školský zákon pre potreby pedagogickej dokumentácie a centrálneho registra. Vymenúvame aj osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk