Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Okresný úrad Košice, odbor školstva Oddelenie odborných a metodických činností Ministerstvo vnútra SR

Počet článkov autora: 22


Schvaľovanie dokumentov školy zriaďovateľom

Riaditeľ základnej školy, ktorý riadi školu, predkladá zriaďovateľovi dokumenty školy na schválenie. Zákonodarca ich taxatívne vymenováva v zákone o štátnej správe v školstve. Na základe kompetencií orgánov obce podľa zákona o obecnom zriadení v s...

Povinné predprimárne vzdelávanie (5.)

V pokračovaní príspevku sa venujeme prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie. Definujeme podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy od 3 rokov veku dieťaťa, aj povinnosť predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. Venujeme sa podmienkam pr...

Povinné predprimárne vzdelávanie

Právna úprava povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ukladá povinnosť pre deti od 5. roku veku povinne sa vzdelávať v podmienkach materskej školy. Tento stav nadobudne účinnosť novelou školského zákona od 1. januára 2021.  V príspe...

Povinné predprimárne vzdelávanie - vzdelávanie v materskej škole

Vzdelávanie detí v materskej škole je uskutočňované s cieľom dosiahnuť osobnostný rozvoj každého dieťaťa. Prevádzka materskej školy je odpoveďou na miestne podmienky a požiadavky zákonných zástupcov. V príspevku sa venujeme téme zriadenia a prevád...

Povinné predprimárne vzdelávanie (2.)

V sérii článkov na pokračovanie predstavíme pedagogickej verejnosti inštitút povinného predprimárneho vzdelávania päťročných detí v materskej škole. Aktuálnu problematiku s účinnosťou od 1. januára 2021 vymedzuje zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály