Vyhľadávanie v judikátoch

Legislatíva

Hlavná stránka Judikatúra

Judikáty

§ 37 ods. 1, § 38 ods. 1 písm. b/, § 45 ods. 3 zák. č. 447/2008 Z.z.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 10Sžso/64/2013 Prameň: ASPI

§ 11 ods. 1 písm. g/ zákon č. 229/1991 Zb.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Sžr/58/2013 Prameň: ASPI

§ 28 ods. 1, § 218 ods. 1 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 3Sži/39/2014 Prameň: ASPI

o vymoženie 1268,29 eur s prísl.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 6 ECdo 236/2014 Prameň: ASPI

o vymoženie 16 596,96 EUR s príslušenstvom

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 4 ECdo 9/2013 Prameň: ASPI

zákon č. 655/2004 Z. z.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 10Sžso/25/2014 Prameň: ASPI

Daňová kontrola a vyrubenie dodatočnej dane, správne určenie daňovej povinnosti.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 4 Sžf 16/2011 Prameň: ASPI

§ 70 ods. 1 písm. g/ zákona č. 530/2011 Z.z. správny delikt, nepreukázanie spôsobu nadobudnutia liehu

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 3Sžf/34/2014 Prameň: ASPI

o zaplatenie 2.646,82 eur s príslušenstvom

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 4 Cdo 560/2015 Prameň: ASPI

preskúmanie zákonnosti rozhodnutia - odobratie oprávnenia

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžo/58/2016 Prameň: ASPI

Rozhodnutie riaditeľa školy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8 Sžo 47/2013 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2015 Strana: 190 Číslo: 41/2015

§ 66 ods. 1 zákon č. 447/2008 Z.z.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 1Sžso/23/2013 Prameň: ASPI

o vydanie nehnuteľných vecí

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4 Cdo 238/2013 Prameň: ASPI

§ 28 ods. 1, § 218 ods. 1 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 3Sži/29/2014 Prameň: ASPI

o vymoženie 810,91 eur s prísl.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 6 ECdo 226/2013 Prameň: ASPI

porušenie ustanovenia §49 ods. 1,2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, neunesenie dôkazného bremena

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 6Sžf/34/2014 Prameň: ASPI

O právomoci ústavného súdu na rozhodovanie o nároku na náhradu škody

Ústavný súd (ÚS) SR Spzn: I. ÚS 1/96 Prameň: ASPI

Nedaňový výdavok

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 3 Sžf 15/2010 Prameň: JNS.

§ 250i ods. 2 O.s.p.

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 3Sžf/32/2014 Prameň: ASPI

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Najvyšší súd (NS) SR Spzn: 4Sži/1/2016 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk