Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 1/2020

1/2020

Vyučovacie zásady, ich inovácia a uplatňovanie v edukačnom procese

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

V príspevku sa venujeme didaktickým zásadám a ich uplatňovaniu v edukačnom procese. Analyzujeme klasické vyučovacie zásady, ale aj zásady novšie, modernejšie. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť...

Metodika tvorby Etického kódexu školy

PhDr. Štefan Bojnák

Etický kódex je prejavom kultúry školy. V príspevku sa venujeme metodike jeho tvorby. Zdôrazníme kľúčovú úlohu vedenia školy ako dôležitého činiteľa pri kreovaní jej klímy, kultúry. Etický kódex ri...

Obsah vydania

Vydáva

Oznámenie o vlastníckej štruktúre vydavateľa Vydavateľom dvojmesačníka Didaktika je Wolters Kluwer SR s. r. o. Vlastníkom vydavateľa je spoločnosť Wolters Kluwer LR Central Europe GmbH, Wipplingerstraße 24/1.OG, 1010 Viedeň.

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: PhDr. Erich Rábel, e-mail: erich.rabel@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 5869/19.
Ročné predplatné 54,60 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 10. 1. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1338-2845

Editoriál

Vážení čitatelia!

Problematika školstva rezonuje v odborných aj politických kruhoch na Slovensku s rastúcou intenzitou už bezmála dve desaťročia.

Od roku 2008 uplatňovaná reforma a v jej dôsledku početné legislatívne zásahy však nepriniesli v požadovanom čase a rozsahu očakávané zmeny. Všetky doterajšie politické garnitúry vyzdvihovali potrebu kvalitného vzdelávania ako svoju prioritu a zdôrazňovali význam nových kvalifikačných kompetencií účastníkov vzdelávacieho procesu ako aj nutnosť zmien dovtedajšieho vzdelávania. Pravdou však je, že vo vedení rezortu školstva sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 vystriedalo šestnásť ministrov (z toho traja boli dosadení len dočasne a len dvaja vo funkcii zotrvali celé volebné obdobie), čo žiadnemu z nich neposkytlo dostatočný časový rámec potrebný na presadenie strategických zmien.

Odborná školská obec sa dlhodobo domáha svojho docenenia ako kľúčového, ba čo do budúcnosti priam strategického rezortu spoločnosti. Opakovane rezonujú požiadavky ako je efektívnosť vzdelávania, potreba rozvíjania samostatnosti škôl, sociologické a psychologické aspekty edukácie, potreba stimulovania, motivácie a kreativity, ale aj správna rétorika, sociálna komunikácia, riadenie ľudských zdrojov či organizácia práce ako aj plánovanie, finančný, materiálny a informačný manažment či marketingové aktivity škôl.

Faktom je, že odborní pedagogickí pracovníci si často radšej hľadajú uplatnenie v iných oblastiach, čo obrazu stavu školstva neprospieva. To všetko vieme. Problematikou regionálneho školstva a vzdelávania sa zaoberajú viaceré portály či odborné periodiká, ktoré sú našim čitateľom viac-menej známe, a ktoré sprostredkúvajú dianie v spomínaných oblastiach vzdelávania. Popri týchto však treba nutne hľadať odpoveď aj na otázku „ako?“ v súvislosti so sprostredkovaním kvalitných vedomostí a znalostí vzdelávaným. Ako dostáť uvedeným požiadavkám?  Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk