Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Simonetta Holešová

Materská škola Jána Kollára, elokované triedy Rakárenská, 901 01 Malacky

Počet článkov autora: 5


Hospitačná činnosť v materskej škole

Riaditeľky materských škôl majú zodpovednosť za dodržiavanie učebných plánov, osnov, vzdelávacích štandardov. Sú zodpovedné za zvyšovanie odbornej a pedagogickej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti. Pre skvalitnenie činnosti a plnenie úloh vyplýv...

Činnosť metodických orgánov materskej školy

V príspevku sa venujeme činnosti metodických orgánov školy, ktorými sú v materských školách metodické združenia. Metodické združenia patria  medzi poradné orgány riaditeľa. Ponúkame aj niekoľko konkrétnych tipov z praxe, ktoré obohatia činnosť met...

Projektové vyučovanie a eTwinning v školách

V ostatných rokoch sa mnohí učitelia sťažujú na nedostatok možností spolupráce s inými školami, ale aj nedostatok možností realizovať zmysluplné projekty vo vzdelávaní žiakov. Od roku 2014 – 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ...

Zimné sezónne hry a činnosti v prírode

Realizácia zimnej školy v prírode v materskej škole vychádza zo špecifík vývinu detí predškolského veku. Činnosti, ktoré vedúci školy v prírode plánuje, musia byť postavené na zážitkovom učení. Zimné environmentálne aktivity deti robia aj v maters...

Environmentálne aktivity v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy

Činnosti v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy sú zamerané prevažne na pohyb. Pri pohybových aktivitách sa dá veľmi dobre organizovať aj spoznávanie prírody so zameraním na zimnú prírodu a vlastnosti snehu a ľadu. Uvedené aktivity môžu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk