Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2018

5/2018

Nájomné zmluvy v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Manažment škôl a školských zariadení má zodpovednosť za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy. Má povinnosť zveľaďovať, chrániť ...

Hypochondria a obsedantno-kompulzívny syndróm u učiteľov a žiakov

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

V poslednom období sa v odborných psychologicko-pedagogických kruhoch venuje značná pozornosť psychologii zdravia pri dosahovaní individuálnych úspechov jedinca. Cieľom predchádzajúcich článkov bol...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk