Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Marián Valent, PhD.

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko, Banská Bystrica Web: https://mpc-edu.sk/

Počet článkov autora: 8


Sebahodnotenie a zmena školy

Príspevok je venovaný vymedzeniu kvality školy, procesu sebahodnotenia s dôrazom na zmenu v škole, školskom zariadení. Pre tieto účely treba čitateľom prezentovať aj definície, ktoré sú východiskom pre ich ďalšiu aplikáciu v školskom prostredí.

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (2.)

V prvej časti príspevku sme uviedli teoretické a legislatívne východiská adaptácie začínajúceho zamestnanca a tiež začínajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý je v tomto článku reprezentovaný učiteľom základnej školy (ďalej „ZŠ“). V aktuálnom pr...

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (1.)

V Slovenskej republike je adaptácia začínajúceho pedagogického zamestnanca riadená právnymi predpismi a od roku 2009 je adaptačné vzdelávanie povinnou súčasťou prvého roku praxe v škole alebo v školskom zariadení. Od schválenia zákona uplynulo už ...

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (2.)15.12.2014

V pokračovaní článku o triednom učiteľovi sa venujeme štyrom jeho činnostiam, ktoré definuje zákon o pedagogických zamestnancoch. Ide o rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi, žiakmi a všetkými zamestnancami školy, o spoluprácu so zákon...

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (1.)

Triedny učiteľ je pozícia, ktorá je prítomná na všetkých typoch škôl. Môže ju zastávať ktorýkoľvek učiteľ z učiteľského zboru. V článku sa venujeme stručnému predstaveniu uvedenej špecializovanej pozície v školách, najskôr z pohľadu právnych predp...

Strategické riadenie školy (3.)

V predchádzajúcich častiach sme skončili vypracovaním analýz, ktorých výsledky budeme používať k formulácii strategických cieľov. Keďže v našom prípade ide o školu, mali by sme do úvahy vziať aj pedagogické dokumenty, z ktorých vychádza „hlavný bi...

Strategické riadenie školy - identifikácia hodnôt školy (2.)

Nová legislatíva so sebou prináša čoraz viac autonómie pre školy. Tá je vnímaná zo strany väčšej slobody pozitívne, avšak z druhej strany – zo strany zodpovednosti, až tak pozitívne vnímaná nie je. Školy sa stále utiekajú k nejakým dokumentom, kto...

Strategické riadenie školy

Nová legislatíva so sebou prináša čoraz viac autonómie pre školy. Tá je vnímaná zo strany väčšej slobody pozitívne, avšak z druhej strany – zo strany zodpovednosti, až tak pozitívne vnímaná nie je. Školy sa stále utiekajú k nejakým dokumentom, kto...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály