Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Hospodárenie

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V článku upozorníme na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju svojmu zriaďovateľovi. Správa o hospodárení školy a školského zariadenia je dôležitým dokumentom, pretože poskytuje komplexný prehľad o zdrojoch a použití finančných prostriedkov školy a školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Telocvične v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa budeme venovať problematike prevádzkovania telocviční v školách a školských zariadeniach. Upozorníme na legislatívnu úpravu, ktorá sa uplatňuje pri prevádzke telovýchovných zariadení (telocviční) a upriamime pozornosť na povinnosti, ktoré súvisia s prevádzkou telocviční. Ponúkneme príklad zmluvy o prenájme telocvične.

Príspevky v diskusii: 0

Nájomné zmluvy v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

Manažment škôl a školských zariadení má zodpovednosť za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy. Má povinnosť zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať majetok obce, udržiavať, užívať ho a brať úžitky z nakladania a hospodárenia s ním. V príspevku sa budeme venovať povinnostiam škôl a školských zariadení pri uzatváraní nájomných zmlúv.

Príspevky v diskusii: 0

Hospodárenie s majetkom v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 4/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa budeme venovať povinnostiam škôl a školských zariadení pri hospodárení s majetkom, ktorý majú zverený do správy od svojho zriaďovateľa. Manažment škôl a školských zariadení má zodpovednosť za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie so zvereným majetkom, má povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho, ochraňovať a viesť ho v účtovníctve.

Príspevky v diskusii: 0

Financovanie majetku z rozpočtu škôl a školských zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

V minulom príspevku sme sa venovali problematike vedenia majetku v účtovníctve, vymedzeniu jednotlivých druhov majetku a postupom pri jeho účtovaní a financovaní. Pre bližšie objasnenie spôsobu financovania majetku z rozpočtu škôl a školských zariadení uvedieme v aktuálnom príspevku príklady financovania majetku z rozpočtových prostriedkov škôl a školských zariadení.

Príspevky v diskusii: 0

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (2.)

V minulom príspevku sme upozornili manažment škôl a školských zariadení na povinnosť hospodárne, efektívne a účinne nakladať a hospodáriť s majetkom, ktorý má zverený do správy a najmä na povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať a viesť ho v účtovníctve. Snažili sme sa priblížiť problematiku vedenia majetku v účtovníctve. V aktuálnom príspevku sa budeme venovať jednotlivým druhom majetku, spôsobom jeho financovania a postupom pri jeho účtovaní.

Príspevky v diskusii: 0

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (1.)

Manažment škôl a školských zariadení okrem zodpovednosti za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy, má povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať a viesť ho v účtovníctve.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk