Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia

V článku upozorníme na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju svojmu zriaďovateľovi. Správa o hospodárení školy a školského zariadenia je dô...

Telocvične v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa budeme venovať problematike prevádzkovania telocviční v školách a školských zariadeniach. Upozorníme na legislatívnu úpravu, ktorá sa uplatňuje pri prevádzke telovýchovných zariadení (telocviční) a upriamime pozornosť na povinnosti,...

Nájomné zmluvy v školách a školských zariadeniach

Manažment škôl a školských zariadení má zodpovednosť za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy. Má povinnosť zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať majetok obce, udržiavať, užívať ho a...

Hospodárenie s majetkom v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa budeme venovať povinnostiam škôl a školských zariadení pri hospodárení s majetkom, ktorý majú zverený do správy od svojho zriaďovateľa. Manažment škôl a školských zariadení má zodpovednosť za riadne, hospodárne, efektívne a účinné n...

Financovanie majetku z rozpočtu škôl a školských zariadení

V minulom príspevku sme sa venovali problematike vedenia majetku v účtovníctve, vymedzeniu jednotlivých druhov majetku a postupom pri jeho účtovaní a financovaní. Pre bližšie objasnenie spôsobu financovania majetku z rozpočtu škôl a školských zari...

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (2.)

V minulom príspevku sme upozornili manažment škôl a školských zariadení na povinnosť hospodárne, efektívne a účinne nakladať a hospodáriť s majetkom, ktorý má zverený do správy a najmä na povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraň...

Majetok v účtovnej evidencii škôl a školských zariadení zriadených obcou (1.)

Manažment škôl a školských zariadení okrem zodpovednosti za riadne, hospodárne, efektívne a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, ktorý im je zverený do správy, má povinnosť sa o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať a viesť ho v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály