Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020

Vydanie 1/2020

Obsah vydania

Rubrika

Editorial

Rubrika

Manažment

Rubrika

Ľudské zdroje

Rubrika

Kultúra školy

Rubrika

Z histórie školstva

Rubrika

Rozhovor

Rubrika

Informujeme

Rubrika

Súčasné trendy

Rubrika

Financovanie

Rubrika

Upozorňujeme

Rubrika

Prevencia

Vydáva

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné, distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08
Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 9. 1. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. ISSN 1336-9849

Editoriál

S príchodom nového roka si kladieme predsavzatia. Tie v našej v redakcii reflektujú potreby manažmentu škôl a školských zariadení v praxi, snažia sa vnímať aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkať kvalitné príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy a vzdelávania, aj riadenia ľudských zdrojov. Našim záujmom je dopriať vám spoľahlivé informácie, nadhľad, motivovať vás, inšpirovať. Aktuálne príspevky ponúkame aj v 1. čísle Manažmentu školy v praxi.

Školské prostredie vytvára priestor pre konflikty. Etický kódex formuluje pravidlá, ktoré majú predchádzať konfliktom. Tému v tretej časti príspevku s názvom „Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj“ rozoberá Štefan Bojnák.

Finančné predpisy tvoria systém finančného riadenia školy a školského zariadenia. Ingrid Konečná Veverková v článku „Finančné predpisy pre školy a školské zariadenia“ sa zameriava na oblasť, ktorá patrí k najdôležitejším vnútorným riadiacim aktom vydávaným štatutárnym orgánom školy a školského zariadenia.

V školskom systéme na Slovensku sa realizujú rôzne formy vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zabezpečiť adekvátnym spôsobom proces inklúzie v školách nie je jednoduché. Téme edukácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v príspevku s rovnakým názvom venuje Miriam Niklová.

Pokračovanie príspevku...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk