Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2020

1/2020

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné tím nielen s...

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Zo seriálu: Sociálny pedagóg v školách

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia predstavuje aktuálny problém - preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie výsledky, ukon...

Obsah vydania

Vydáva

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné, distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08
Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 9. 1. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. ISSN 1336-9849

Editoriál

S príchodom nového roka si kladieme predsavzatia. Tie v našej v redakcii reflektujú potreby manažmentu škôl a školských zariadení v praxi, snažia sa vnímať aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkať kvalitné príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy a vzdelávania, aj riadenia ľudských zdrojov. Našim záujmom je dopriať vám spoľahlivé informácie, nadhľad, motivovať vás, inšpirovať. Aktuálne príspevky ponúkame aj v 1. čísle Manažmentu školy v praxi.

Školské prostredie vytvára priestor pre konflikty. Etický kódex formuluje pravidlá, ktoré majú predchádzať konfliktom. Tému v tretej časti príspevku s názvom „Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj“ rozoberá Štefan Bojnák.

Finančné predpisy tvoria systém finančného riadenia školy a školského zariadenia. Ingrid Konečná Veverková v článku „Finančné predpisy pre školy a školské zariadenia“ sa zameriava na oblasť, ktorá patrí k najdôležitejším vnútorným riadiacim aktom vydávaným štatutárnym orgánom školy a školského zariadenia.

V školskom systéme na Slovensku sa realizujú rôzne formy vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zabezpečiť adekvátnym spôsobom proces inklúzie v školách nie je jednoduché. Téme edukácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v príspevku s rovnakým názvom venuje Miriam Niklová.

Pokračovanie príspevku...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk