Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Dagmar Tragalová

Publikácie vo WK: Mediácia - odborná príprava, Rodinná mediácia, 2. vydanie

Počet článkov autora: 11


Emócie v konflikte

V príspevku sa venujeme negatívnym emóciám v konflikte a spôsobom, ako s nimi pracovať. Dôležité je si uvedomiť, že emócie sú prirodzenou súčasťou nášho života a majú dôležitú ochrannú, motivačnú a informačnú funkciu. Uvedomiť si a prijať svoje em...

Téma: Absencia žiaka na vyučovaní

Ponúkame odpovede na dve otázky k téme absencia žiaka na vyučovaní. Prvá sa týka podmienok percentuálnej účasti žiaka na vyučovaní v školskom poriadku a druhá rieši absenciu žiaka ako podmienky jeho vylúčenia zo školy.

Striedavá osobná starostlivosť rodičov - prístup škôl a školských zariadení

V príspevku sa venujeme téme striedavej starostlivosti, opíšeme práva a povinnosti zákonných zástupcov, rozoberieme povinnú školskú dochádzku žiaka v dvoch školách a ponúkneme aj odporúčania, ako môže škola pomôcť žiakovi v čase rodinnej krízy. Pr...

Proces a výsledok mediácie podĺa zákona o mediácii

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie podĺa zákona o mediácii aj v školskom prostredí. Súdne konania sú dlhé, náročné na psychiku a prežívanie účastníkov sporu a vnášajú do prostredia škôl nezdravú klímu...

Špecializovaná činnosť triedneho učiteľa

Príspevok ponúka analýzu kariérovej pozície triedneho učiteľa podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Upozorníme na kompe...

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Riešime zápisy/prestupy žiakov rozvedených rodičov do/z iných škôl. Žiadame súhlas rodičov, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Bez súhlasu oboch rodičov odmietame dieťa zapísať. Následne jeden z rodičov prinesie potvrdenie o trvalom pobyte  a pri...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.)

V príspevku sa venujeme legislatívnym odporúčaniam pre mediáciu, rozoberieme konflikty v školskom prostredí. Na základe príkladov poukážeme na rôzne druhy konfliktov, venujeme sa konfliktom predstáv, názorov, postojov, záujmov a informujeme o možn...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (1.)

V príspevku sa venujeme výhodám mediácie zo zákona. Rozoberáme stav klímy a kultúry v školách z dostupných zdrojov. Definujeme faktory ovplyvňujúce konflikt v školskom prostredí. Opíšeme kľúčové vlastnosti osobnosti riaditeľa školy, resp. školskéh...

Vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole

V príspevku sa venujeme pocitom žiaka, s ktorými sa potrebuje vyrovnať v situácii, kedy si jeho rodina prechádza krízou. Opisujeme vývinové fázy a uvádzame rozdiely v prežívaní konfliktu v závislosti od pohlavia detí. Rozoberieme konflikt lojality...

ROZHOVOR: Učiteľ je v procese rozpadu rodiny neraz ako mediátor

 JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka, lektorka Je riaditeľkou Mediačného centra Poprad, prezidentkou Asociácie mediačných centier na Slovensku, absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporoch na Slovensku, aj v Čechách. Je lektorkou ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály