Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020 Vydanie 1/2020

Nový rok ako výzva

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial

S príchodom nového roka si kladieme novoročné predsavzatia. Tie v našej v redakcii reflektujú potreby manažmentu škôl a školských zariadení v praxi, snažia sa vnímať aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkať kvalitné príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy a vzdelávania, aj riadenia ľudských zdrojov. Našim záujmom je dopriať vám spoľahlivé informácie, nadhľad, motivovať vás, inšpirovať. Aktuálne príspevky ponúkame aj v 1. čísle Manažmentu školy v praxi.

Školské prostredie vytvára priestor pre konflikty. Etický kódex formuluje pravidlá, ktoré majú predchádzať konfliktom. Tému v tretej časti príspevku s názvom „Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj“ rozoberá Štefan Bojnák.

Finančné predpisy tvoria systém finančného riadenia školy a školského zariadenia. Ingrid Konečná Veverková v článku „Finančné predpisy pre školy a školské zariadenia“ sa zameriava na oblasť, ktorá patrí k najdôležitejším vnútorným riadiacim aktom vydávaným štatutárnym orgánom školy a školského zariadenia.

V školskom systéme na Slovensku sa realizujú rôzne formy vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zabezpečiť adekvátnym spôsobom proces inklúzie v školách nie je jednoduché. Téme edukácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v príspevku s rovnakým názvom venuje Miriam Niklová.

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou na trhu práce začína kariérnou výchovou a poradenstvom v školách a v školských zariadeniach. Uskutočňuje sa prostredníctvom širokého spektra vzdelávacích aktivít, ktoré prinášajú nové informácie o možnostiach rozvoja schopností a zručností žiakov. V príspevku „Kariérna výchova a kariérne poradenstvo v školách a školských zariadeniach“ sa tejto oblasti venuje Dagmar Hrašková.

„Zmysluplná je predovšetkým aktívna participácia, ktorá spočíva v rozhodovacej právomoci a kontrole rozhodovania, reálneho uplatňovania konkrétnych rozhodnutí v školskej praxi“, hovorí v rozhovore riaditeľka Spojenej školy internátnej v Prakovciach Drahoslava Vaščáková. V školskom roku škola 2019/2020 v spolupráci so zriaďovateľom OÚ OŠ v Košiciach ako prvá škola na Slovensku otvorila ekokované pracovisko aj v Ústave pre výkon trestu a Ústave na výkon väzby v Košiciach.

Generácia žiakov, s ktorými učitelia pracujú, je diametrálne odlišná od generácie učiteľov. Učiteľ sa musí zaujímať o najnovšie trendy vo svete vedy a techniky, musí reflektovať to, čo sa deje vo svete, v spoločnosti, na sociálnych sieťach. Téme sa venuje Erika Novotná v príspevku „Učiteľ - nové trendy a výzvy“.

Mediátor je odborníkom na riešenie konfliktov. Aké sú výhody mediácie? Aký je stav klímy a kultúry v školách? Aké sú kľúčové vlastnosti osobnosti riaditeľa školy? Ktoré faktory ovplyvňujú konflikty v školskom prostredí? V príspevku s názvom „Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov“ nám odpovede poskytnú mediátorky Dagmar Tragalová a Dušana Bieleszová.

Milí naši čitatelia, prajeme vám v novom roku 2020 tvorivý pedagogický a odborný tím, pozitívne východiská z každej situácie, prehľad v aktuálnych legislatívnych pravidlách, trpezlivosť aktívne sa počúvať, pružnosť v zmenách, vyváženosť emócií, odolnosť prekonávať prekážky, aj radosť tešiť sa z každodenných maličkostí, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú do našich životov toľko potrebnú trpezlivosť, toleranciu, múdrosť, ľudskosť a vzájomnú úctu.

/redakcia/

Autor/i:

Ďalšie články zo seriálu: Editorial

Podobné články

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk