Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Kompetencie v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení (2.)

Dátum: Rubrika: Zriaďovatelia Zo seriálu: Kompetencie v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Obce ako jednotky územnej samosprávy majú pôsobnosť v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení. Príspevok sa zaoberá pôsobnosťou obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl, procesom zriaďovania a zrušovania škôl a dôsledkami týchto procesov. V rámci tejto pôsobnosti môžu obce nielen zriaďovať a zrušovať školy a školské zariadenia, ale aj ich spájať, rozdeľovať či meniť právnu subjektivitu. V druhej časti príspevku sa venujeme zrušeniu školy, zriadeniu a zrušeniu elokovaného pracoviska, spojeniu škôl, ako aj zmene právnej subjektivity školy.

(Dokončenie článku z Manažmentu školy v praxi č. 4/2024)

Zrušenie školy

Pri zrušení školy súčasné znenie zákona č. 596/2003 Z. z. nevyžaduje prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce. V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Ako bolo uvedené v Manažmente školy v praxi č. 4/224, školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou majú formu rozpočtových a príspevkových organizácií obce. To znamená, že aj o zrušení škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením. Školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity nemajú formu rozpočtových alebo príspevkových organizácií obce, ale sú len organizačnou zložkou obce. V týchto prípadoch zo zákona č. 596/2003 Z. z. a ani zo zákona o obecnom zriadení vyslovene nevyplýva, ktorý orgán obce prijíma rozhodnutie o zrušení školy/školského zariadenia.

Zákon o obecnom zriadení v § 4 priznáva obecnému zastupiteľstvu kompetenciu rozhodovať o základných otázkach života obce. Na druhej strane v zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Táto problematika by mala byť v obci interne vyriešená (napríklad zakotvením v štatúte obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo), aby nevznikali zbytočné komplikácie a nezhody pri správe obce.

Žiadosť o vyradenie školy zo siete predkladá obec MŠVVaM SR. O vyradení školy zo siete rozhoduje MŠVVaM SR podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyradenie. Účastníkom konania vo veci vyradenia školy zo siete je obec ako zriaďovateľ.

Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje:

 1. názov a adresu školy alebo školského zariadenia,
 2. dôvod vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete,
 3. termín zrušenia školy alebo školského zariadenia,
 4. spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení školy alebo školského zariadenia,
 5. stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy (rada školy),
 6. vyjadrenie regionálneho úradu a hlavného školského inšpektora.

Školu alebo školské zariadenie zruší zriaďovateľ po ich vyradení zo siete v súlade s rozhodnutím MŠVVaM SR o vyradení zo siete. Pri zrušení školy zaniká aj funkcia riaditeľa školy, a to dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete. Uvedené platí aj v prípade, ak sa škola zrušuje s právnym nástupcom.

Obec môže zrušiť školu tak, že zanikne s právnym nástupcom alebo aj bez právneho nástupcu. K zániku školy s právnym nástupcom dochádza v procese spojenia škôl, keď dochádza k zániku dvoch alebo viacerých škôl, pričom práva a povinnosti zanikajúcich škôl prechádzajú na inú novozriadenú spojenú školu, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich organizácií.

K zrušeniu školy dochádza aj pri zlúčení škôl (pričlenení školy k inej škole), t. j. dochádza k zrušeniu jednej zo zúčastnených škôl a jej pričleneniu k druhej existujúcej škole, ktorá sa stáva právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú práva a povinnosti zrušenej organizácie.

Škola sa môže zrušiť aj s viacerými právnymi nástupcami. Ide o tzv. zrušenie organizácie rozdelením, pri ktorom dochádza k zrušeniu a zániku organizácie a činnosť tejto zanikajúcej organizácie budú zabezpečovať dve alebo viaceré organizácie zriadené zriaďovateľom, pričom na tieto organizácie prechádza alikvotný podiel práv a povinností zrušenej organizácie, a týmto sa stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej organizácie.

Príklad: Mesto, ktoré je zriaďovateľom Základnej školy A, Základnej školy B a Základnej školy C, rozhodlo, že zruší Základnú školu C a práva a povinnosti zaniknutej Základnej školy C prechádzajú v pomere určenom mestom na Základnú školu A a Základnú školu B.

Príklad: Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou. Rozhodne sa rozdeliť túto školu tak, že organizačná zložka základná škola sa pričlení k inej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti tejto obce a organizačná zložka, ktorou je materská škola sa pričlení k obci a bude materskou školou bez právnej subjektivity.

V zmysle § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. ak k zániku rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie dochádza rozdelením, zlúčením alebo splynutím, zriaďovateľ určí v rozhodnutí termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu, ktorým môže byť len rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. Ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak.

Zhrnutie postupu:

 1. predloženie žiadosti o vyradenie školy zo siete na MŠVVaM SR (podanie žiadosti odporúčame schváliť obecným zastupiteľstvom),
 2. rozhodnutie MŠVVaM SR o vyradení školy zo siete,
 3. uznesenie obecného zastupiteľstva o zrušení školy,
 4. rozhodnutie obce o zrušení spájaných škôl (v rozhodnutí určia termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu), ak škola zaniká s právnym nástupcom.

Ak sa škola zrušuje bez právneho nástupcu, je vhodné ju zrušiť k 31. 8. kalendárneho roka. Tento termín dáva škole možnosť riadne ukončiť školský rok, t. j. splniť si všetky povinnosti v súvislosti so skončením školského roka. Okrem toho je tento termín vhodný z dôvodu vyčerpania dovoleniek zamestnancov zrušovanej školy. V prípade základných škôl je tento termín vhodný aj preto, aby žiaci boli žiakmi školy bez prerušenia počas školských prázdnin, čo je dôležité z hľadiska nároku na prídavok na dieťa.

Zriadenie a zrušenie elokovaného pracoviska

Škola alebo školské zariadenie a ich organizačné zložky a súčasti nemusia sídliť na jednej adrese a v jednej budove. Škola alebo školské zariadenie môžu mať elokované pracoviská. V zmysle § 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou.

Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia. Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované pracovisko súčasťou. Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy alebo školského zariadenia. Elokované pracovisko sa nezriaďuje pri školských účelových zariadeniach. Elokované pracovisko možno zriadiť alebo zrušiť až po rozhodnutí MŠVVaM SR o zmene v sieti.

Rozhodnutím o zmene v sieti MŠVVaM SR rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva:

 • v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
 • vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

Žiadosť o zmenu v sieti, ktorá spočíva v zriadení alebo zrušení elokovaného pracoviska, podáva obec ­MŠVVaM SR do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet. Pri povolení iného termínu podania žiadosti minister môže určiť aj podmienky, za ktorých bude elokované pracovisko vykonávať činnosť v prvom roku po vykonaní zmeny v sieti.

Žiadosť o zmenu v sieti, ktorá spočíva v zriadení elokovaného pracoviska, obsahuje tieto údaje a doklady:

 1. názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa,
 2. rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované pracovisko zriadiť,
 3. zriaďovaciu listinu školy alebo zriaďovaciu listinu školského zariadenia,
 4. názov a adresu elokovaného pracoviska,
 5. predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov,
 6. predpokladaný počet všetkých tried,
 7. výchovno-vzdelávací jazyk,
 8. predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
 9. doklad o zabezpečení priestorov,
 10. doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi,
 11. vyjadrenie príslušného regionálneho úradu, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.

Po právoplatnom rozhodnutí MŠVVaM SR o zaradení alebo vyradení elokovaného pracoviska sa vyžaduje vydanie dodatku k zriaďovacej listine, kde sa vykoná úprava v súlade s rozhodnutím MŠVVaM SR.

Spojenie škôl

V zmysle § 27 ods. 4 školského zákona školy a školské zariadenia sa môžu spájať alebo združovať do jednej právnickej osoby podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 596/2003 Z. z., ktorý v § 20 ods. 2 až 4 podrobnejšie upravuje spojenie škôl.

Z uvedených ustanovení vyplývajú pre takéto spojenie škôl alebo aj školských zariadení nasledovné pravidlá:

 • spájať sa môžu školy rôzneho druhu a typu a školské zariadenia,
 • spájať sa môžu školy a školské zariadenia jedného alebo viacerých zriaďovateľov,
 • školy, ktoré sa takto spojili, sa stávajú organizačnými zložkami spojenej školy a školské zariadenia sa stávajú súčasťou spojenej školy; organizačné zložky ani súčasti školy nie sú právnickými osobami,
 • spojeniu škôl alebo školských zariadení musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie; nástupnícka organizácia zrušených škôl sa zriaďuje ako spojená škola po zaradení do siete.

Pri spojení škôl dochádza k zániku dvoch alebo viacerých škôl, pričom práva a povinnosti zanikajúcich organizácií prechádzajú na inú novozriadenú školu, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich organizácií.

Príklad: Obec je zriaďovateľom Základnej školy a Základnej umeleckej školy. Z dôvodu hospodárnosti a efektívneho využívania budov vo vlastníctve obce rozhodne o spojení oboch škôl. Základná škola aj Základná umelecká škola zaniknú a práva a povinnosti zaniknutých škôl prejdú na novozriadenú Spojenú školu.

Pri spojení škôl alebo školských zariadení:

 • práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a iné právne vzťahy jednotlivých škôl alebo školských zariadení prechádzajú na školu, ktorá vznikla ich spojením, odo dňa spojenia škôl,
 • zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa bez výberového konania na čas do vymenovania nového riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov,
 • nová rada školy sa ustanoví najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.

Pri spojení škôl splynutím sa vyžadujú tieto úkony:

 1. prijatie všeobecne záväzného nariadenia o zriadení spojenej školy,
 2. právoplatné rozhodnutie MŠVVaM SR o vyradení spájaných škôl zo siete a právoplatné rozhodnutie MŠVVaM SR o zaradení spojenej školy do siete,
 3. rozhodnutie obce o zrušení spájaných škôl (v rozhodnutí určia termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu),
 4. vydanie zriaďovacej listiny,
 5. obsadenie funkcie riaditeľa bez výberového konania na čas do vymenovania nového riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Zlúčenie škôl

Pri zlúčení dochádza k spojeniu organizácií, pričom dochádza k zrušeniu jednej zo zúčastnených organizácií a druhá zúčastnená už existujúca organizácia sa stáva právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú práva a povinnosti zrušenej organizácie. V zásade ide o univerzálnu sukcesiu, pretože práva a povinnosti zrušenej organizácie na základe rozhodnutia zriaďovateľa v celistvosti prechádzajú na nástupnícku organizáciu. Zjednodušene možno povedať, že pri zlúčení ide o pričlenenie jednej alebo viacerých organizácií k inej organizácii.

Pri zlúčení jednej alebo viac škôl, školských zariadení sa zruší a zlúči sa (pričlení sa) k už existujúcej škole, ktorá je právnym nástupcom zrušených škôl a školských zariadení. Z uvedeného vyplýva, že aj funkcia riaditeľa nástupníckej školy zostáva zachovaná.

Príklad: Obec je zriaďovateľom dvoch základných škôl. Základná škola A sa zlúči so Základnou školou B. Základná škola A, ktorú obec zruší, zanikne a jej právnym nástupcom sa stane Základná škola B, na ktorú prejdú práva a povinnosti zrušenej Základnej školy A.

V niektorých prípadoch môže pri zlúčení škôl nastať situácia, že jedna zo zlučovaných škôl sa stane elokovaným pracoviskom. V tomto prípade sa vyžaduje rozhodnutie MŠVVaM SR o zmenách v sieti, ktoré spočíva v zaradení elokovaného pracoviska do siete.

Základným rozdielom medzi zlúčením a spojením je skutočnosť, že kým pri zlúčení sa jedna organizácia pričleňuje k druhej, tak pri spojení vzniká úplne nová škola s novým IČO a novým riaditeľom školy.

Zhrnutie postupu:

 1. predloženie žiadosti o vyradenie školy zo siete na MŠVVaM SR (podanie žiadosti odporúčame schváliť obecným zastupiteľstvom),
 2. rozhodnutie MŠVVaM SR o vyradení školy zo siete, príp. rozhodnutie o zmenách v sieti, ak sa zrušená škola stáva elokovaným pracoviskom,
 3. rozhodnutie obce o zrušení školy (v rozhodnutí sa určí termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu),
 4. vydanie dodatku k zriaďovacej listine.

Zmena právnej subjektivity

Zmenou právnej subjektivity je situácia, keď zriaďovateľ rozhodne o tom, že škola alebo školské zariadenie, ktoré doteraz nemalo právnu subjektivitu, bude zriadená ako organizácia s právnou subjektivitou, resp. opačný postup. Zriaďovateľ však musí rešpektovať ustanovenia školského zákona a meniť právnu subjektivitu môže len u tých škôl a školských zariadení, kde to školský zákon umožňuje. Školský zákon v prípade neplnoorganizovanej základnej školy, materskej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania, strediska služieb škole a školského internátu ponecháva na rozhodnutí obce, či budú mať právnu subjektivitu alebo nie.

Okrem vyššie uvedených postupov môže zriaďovateľ jednotlivé organizačné zložky školy alebo súčasti školy odčleňovať a pričleňovať priamo k obci ako zriaďovateľovi.

Príklad: Obec je zriaďovateľom materskej školy a základnej školy, ktorej súčasťou je aj školská jedáleň a školský klub detí. Školská jedáleň zabezpečuje aj stravovanie pre deti materskej školy. Starostka chce, aby školská jedáleň bola začlenená priamo pod obec a podliehala vedeniu obce. Pre realizáciu tohto cieľa je nevyhnutné vyradenie školskej jedálne ako súčasti základnej školy zo siete a jej následné zaradenie do siete ako školského zariadenia bez právnej subjektivity. Okrem toho sa vyžaduje aj rozhodnutie obce o zrušení školskej jedálne ako súčasti základnej školy a VZN obce o zriadení školskej jedálne. Práva a povinnosti školskej jedálne prechádzajú na obec ako právneho nástupcu, keďže novozriadená školská jedáleň nemá právnu subjektivitu.

V rámci vyššie uvedených procesov sa okrem uvedených úkonov vyžadujú aj ďalšie úkony, ktoré súvisia s procesom zriaďovania, zrušovania, spájania či zlučovania škôl a sú potrebné z hľadiska rozpočtu, účtovníctva, pracovnoprávnych vzťahov, registratúry a pod. 

1 Kompetencie obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadeníDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály