Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo financie


1. 1. 2022 - Zákon č. 597/2003 Z. z. - legislatívne zmeny ovplyvňujúce regionálne školstvo N

Autor/i: RNDr. Ľuboš Černý

Zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  schválila...

1. 6. 2022 Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania N

Autor/i: -

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 175/2022 Z. z.

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Dátum priznania výšky platovej triedy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

Dĺžka dovolenky, podmienky čerpania, poskytovania, krátenia a poskytovanie náhrad A

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Sme cirkevná základná škola. V predošlých rokoch sme mali 8 zamestnankýň, učiteliek na reťazených MD a RD. Tento rok a nasledujúce roky sa postupne vracajú z RD. Neboli na ne tvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky. Tento rok si viaceré z ...

Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Od 14. 10. 2011 máme zamestnaného údržbára, ktorý poberá výsluhový dôchodok. Údržbár dal výpoveď dohodou o skončení pracovného pomeru (§ 60 ZP), ktorou mu pracovný pomer končí 31. 07. 2016. Treba mu niečo vyplatiť (odstupné, odchodné alebo...

Doplatenie kreditového príplatku N

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Školská psychologička je zamestnaná v plnoorganizovanej ZŠ od 26. 9. 2016, do práce nastúpila bez odbornej praxe. Za inovačné a aktualizačné vzdelávania (potrebné pre vykonávanie jej odbornej činnosti) získala 30 kreditov k 22. 8. 2017 a 31 kredit...

Doplnkové dôchodkové sporenie N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Chcela by som sa opýtať ohľadom životného poistenia, resp. doplnkového dôchodkového sporenia - 3. piliér. Navštívil nás obchodný zástupca spoločnosti, že ponúkajú nový produkt životné poistenie. Podmienky a výhody pre zamestnancov sú totožné ako p...

Dotácie v školstve v roku 2015

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Problematika poskytovania dotácií v školstve je upravená v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), konkrétne v §6c cit. právneho predpisu.  

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Hyperaktivita nebo hypoaktivita detí - sociální vztahy s vrstevníky N

Publikované:

Hyperaktivitou označujeme neklidné chování, které se projevuje například přílišnou mobilitou, častou potřebou bezúčelného pohybu.  Hypoaktivita, abnormní snížení úrovně aktivity pod běžnou a přiměřenou mez, je paradoxním protějškem hyperaktivity.  

Kniha mesiaca JÚN - Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? N

Publikované:

Publikácia Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém? autorky Markéty Švamberk Šauerovej sa venuje výchovným problémom detí vyplývajúcim z porúch aktivity. Publikácia rieši danú problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ v tomto druhu literatúry nebola cielene riešená.  Publikácia je v našom Eshope na wolterskluwer.sk.

Neefektivní komunikace N

Publikované:

Obecná východiska inkluze N

Publikované: