Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2020  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2020

Myšlienky našich autorov - Saša Dobrovolná

Kategória: Aktuality Autor/i: Saša Dobrovolná

"Kvalitní mentor pomáhá udržovat a posilovat naši motivaci, plánovat a vyhodnocovat postupné kroky, zdroje, příležitosti, evaluovat proces učení, radovat se z úspěchů a čelit neúspěchům. Mentor zaměřuje naši pozornost na naše silné stránky, na to, co nám jde, co nás baví, co nás posiluje a pomáhá nám vyrovnat se s tím, co nám nejde."

Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1. 6. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má  charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole.

Povinnosť nosiť rúško a výnimky

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

Rozhodnutie o termínoch a organizácii štátnej jazykovej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu štátnej jazykovej skúšky v jazykových školách, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.

Ako deťom uľahčiť nástup do škôl?

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil informačný materiál pre školských psychológov. 

Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V procese zmeny je dôležité uvedomiť si, že dieťa preberá vzorce správania sa v krízových situáciách práve od dôležitých dospelých. Čas, ktorý deťom venujeme, vytvára spomienky. Je dôležité venovaťim sústredenú pozornosť v akejkoľvek situácii. Aké bariéry a nimi sprevádzajúce pocity možno očakávať aj po návrate žiakov do škôl? 

Distribúcia pohotovostných zásob zo SŠHR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva priorizuje zabezpečenie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre materské a základné školy vrátane špeciálnych škôl.

Rozhodnutie ministra k otvoreniu škôl

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020.

Inšpirácia z ČR - Až se sejdeme ve škole

Kategória: Aktuality

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19.

Manažment školy v praxi č. 5/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Editoriál 

Úspech prináša optimizmus, dobrú náladu, pocit sebauspokojenia a v mnohých prípadoch aj čas na oddych. Ak však oddych trvá príliš dlho, môže znamenať podcenenie rizík, väčšiu náchylnosť potláčať prejavy nespokojnosti v tíme, nevypočuť si názorové rozdiely a aktívnu pozornosť sústrediť optimistickejším vyjadreniam pozitívnych ľudí.

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková

Kategória: Aktuality

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. 

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia ÚVZ SR

Kategória: Aktuality

ÚVZ vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území SR prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 13. 5. 2020.

Pandemická OČR od 1. júna 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna 2020 materské a základné školy 1. stupňa (1. - 4. ročník) a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky.

Usmernenie pre zariadenia školského stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie pre zariadenia školského stravovania k aplikácii nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ, ZŠ do konca školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo dokumenty o otváraní materských a základných škôl od 1. 6. 2020. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, najmä opatrenia ÚVZ SR Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Opatrenie UVZ SR - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR stanovil protiepidemiologickée opatrenia, za ktorých umožnil činnosť školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie. Umožnil tiež podávanie suchej stravy, teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre všetky deti. Distribúcie ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, suchej stravy, teplého jedla pre deti bude organizovaná výdajnými okienkami  prostredníctvom ich rodičov (zákonných zástupcov). 

Webinár pre učiteľov 2. stupňa ZŠ k hodnoteniu v čase mimoriadneho prerušeného vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil webinár k hodnoteniu v čase mimoriadneho prerušeného vyučovania. Vo webinári sa venuje špecifikám slovného hodnotenia na druhom stupni základných škôl.

Usmernenia k príspevku na lyžiarsky kurz/výcvik, záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy a školu v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Prehľad usmernení k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky kurz/výcvik, k príspevku na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy a usmernenie k príspevku na školu v prírode. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk