Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1. 6. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má  charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole.

Štátny pedagogický ústav odporúča venovať priestor adaptácii na školské vzdelávanie, podporiť socializáciu žiakov, pri plánovaní výučby nevyužívať čas na „dobiehanie“ neprebratého učiva, rozvrhy hodín môžu byť rozmanité z hľadiska obsahu aj dĺžky vyučovacích jednotiek,  pri hodnotení a klasifikácii žiakov naďalej postupovať podľa usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie. Pozornosť treba venovať pedagogickej diagnostike stavu vedomostí a zručností žiakov za účelom naplánovania zmien v obsahu a cieľoch vzdelávania v nasledujúcom školskom roku, využívať zásady diferencovaného vyučovania  a spolupracovať so špeciálnymi pedagógmi a so školskými psychológmi.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/nova-web-stranka-24.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov