Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov a zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané  slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

OZPŠVaV na Slovensku - pripomienky k pripravovaným zmenám zákonov a žiadosť k verejnej diskusii

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripomienkoval novely zákonov (zákon č. 138/2019 Z. z., 245/2008 Z. z., 61/2015 Z. z.).

COVID-19 Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu, resp. k zatváraniu škôl. 

COVID-19 Po úzkom kontakte s pozitívnym sa izolujte, nie hneď testujte

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.health.gov.sk/

Ministerstvo zdravotníctva, upozorňuje na častú chybu. V prípade, že niekto bol v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je povinný sa izolovať a dať sa otestovať až po ôsmych dňoch. 

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. 

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové ...

Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia môže prideliť ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1...

Vymenovanie predsedov školských a predmetových maturitných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Požiadavky na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon funkcie predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií stanovuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v zmysle § 154 ods. 5 písm....

Odborné publikácie pre manažment škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer ponúka okrem odborných časopisov Manažment školy v praxi a Didaktika a portálu direktor.sk aj  odborné publikácie z oblasti riadenia škôl a školských zariadení, ale aj tém zameraných na oblasť výchovy a vzdelávania. Mo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk