Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - December 2020

Inšpiratívne myšlienky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Inšpiratívne myšlienky, citáty, názory skúsených autorov, odborníkov ponúkame aj v príspevkoch odborných časopisov Manažment školy v praxi, Didaktika, na webe direktor.sk. Stávajú sa motorom našich vlastných myšlienok, našej vlastnej odvahy prijím...

V 1. čísle časopisu Didaktika pripravujeme....

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Didaktika ako odborný dvojmesačník je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučovacieho procesu. Časopis je určený vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom, pedagogickým zamestnancom vykonáva...

VÝKAZY - Zber údajov za materské školy podľa stavu k 31. 12. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a...

COVID-19 Vyhláška UVZ SR - obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí a prevádzkové hodiny MOM počas sviatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona vyhlášku č. 45, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona opatrenia pri ohrození verejné...

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP - štandardy

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

VÚDPaP dňom 18.12.2020 vydáva procesné štandardy výchovného poradenstva a prevencie pre odborné činnosti odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, pre odborné činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v š...

Smernica č. 75/2020 - počet pracovných miest obce a samosprávneho kraja pre odborné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve

Kategória: Aktuality

Smernica s účinnosťou od 1. januára 2021 zvyšuje počet žiakov pripadajúcich na jedno pracovné miesto odborného zamestnanca obce, ktorý odborne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve. 

COVID-19 Úrazový príplatok možno priznať len z jedného pracovného pomeru

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a poškodených zamestnancov, že tým poškodeným, ktorí majú viac pracovných pomerov, možno dávku úrazový príplatok priznať len z jedného úrazového poistenia.

Štátna školská inšpekcia - oznam pre verejnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a vianočné sviatky v čase od 21. decembra 2020 do 10. januára 2021 upravuje Štátna školská inšpekcia možnosti vybavovania agendy na ústredí a jednotlivých školských inšpekčných centrách a ich...

Pokojné Vianoce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

"Musíme sa pozrieť za hranice súčasnosti, aby sme videli, aký vplyv budú mať naše rozhodnutia na našu budúcnosť." Rozprávka Pinocchio

Zdravé stravovanie počas Vianoc

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Prvý krokom je neprejedať sa, konzumovať pokrmy radšej častejšie v menších porciách a nerobiť si zbytočne veľké zásoby potravín. Sladké recepty možno pripraviť aj výmenou určitých surovín za zdravšie alternatívy (namiesto bielej múky použite špald...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk