Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Povinnosť nosiť rúško a výnimky

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Výnimka povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho bydliska platí pre tieto skupiny ľudí:

 • deti do 2 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú  sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na  prepravu osôb,
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 5 metrov,
 • osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť minimálne 5 metrov,
 • pedagogických alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
  učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.
 • nevesta a ženích pri svadbe,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových, skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok.

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola na základe opatrenia OLP/3970/2020 (PDF, 124 kB) zo dňa 11.05.2020 udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné:

 • aby bol týmto osobám pred nakrúcaním, výrobou alebo podávaním umeleckého výkonu vykonaný test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,
 • dodržiavanie 2 m odstupu medzi umelcami a ostatnými zúčastnenými na mieste umeleckej činnosti,
 • dostupnosť dezinfekcie rúk,
 • pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér),
 • zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37°C alebo s inými príznakmi COVID-19.

Zdroj: https://korona.gov.sk/prijate-opatrenia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk