Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhovory v Manažmente školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Výber z časti Manažment školy v praxi - Rozhovory 2019

"Sme svedkami odporúčaní, ako skvalitniť edukáciu, jej výsledky. Lenže odporúčania sú jedna vec a ich realizácia v praxi druhá. Zastávam stanovisko, že najhlavnejším nositeľom a vykonávateľom zmien je škola a samotní učitelia. Výstižne to povedal kanadský pedagóg M. Fullan. Zdôraznil, že možno zmeniť čokoľvek - systém, obsah vzdelania, ale výsledok zmien vždy závisí od učiteľov. Úspech žiakov závisí od angažovania sa každého učiteľa, jeho záujmu, potreby zmien v súlade s požiadavkami doby na moderné a tvorivé vyučovanie, od toho, ako učiteľ vníma potrebu tvorivej realizácie." Erich Petlák

Silvia Oleníková - Školy nemôžu dobiehať dobu a učitelia musia byť pripravení na inovácie

Keďže sa svet mení veľmi rýchle, práve učitelia majú byť pripravovaní na inovácie, aby sa nestalo, že školy dobiehajú dobu. Riadenie škôl v autoritatívnom šate dnes už tiež neobstojí. Vonkajšie prostredie si žiada tímovú spoluprácu a nemalo by tomu byť inak ani v škole. Participatívne riadenie školy je nutnou podmienkou pre školy, ktoré chcú napredovať. Z rôznych poznatkov o tom, ako funguje ľudský mozog, ako sa vytvárajú neurónové dráhy, čo vplýva na to, aby sme mysleli na tej najvyššej úrovni, je známe, že iba neohrozujúce prostredie vedie človeka k vysokým výkonom mozgu. Dnes vieme, že prostredie, v ktorom sa žiaci učia, sociálna klíma, ktorá v triedach panuje, ovplyvňuje správanie žiakov. Pri správnom nastavení faktorov sa eliminujú hádky, bitky, šikanovanie, agresívne správanie.

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 10/2019

Erich Petlák - Najhlavnejším nositeľom zmien je škola a učiteľ

Učiteľ musí byť dobrým didaktikom. Zdôrazňujem to preto, lebo v minulosti stačilo učiteľovi učiť a „odovzdávať“ vedomosti žiakom. Dnes už však nechceme, aby žiak bol iba prijímateľom nových poznatkov. Chceme, aby sa k novým vedomostiam dopracúval vlastnou tvorivou činnosťou pod vedením učiteľa. Učiteľ musí byť aj dobrým diagnostikom, ktorý naprojektuje pre žiaka „neviditeľnú cestu“, po ktorej sa žiak dopracúva k novým vedomostiam. Dobrý didaktik disponuje širokou škálou vyučovacích metód, ktorými podporuje a rozvíja napr. rozvoj samostatnosti žiaka, jeho tvorivosť, spoluprácu žiakov, vie využiť žiakove vedomosti ako východisko pre získavanie ďalších vedomostí atď. Didaktika ponúka učiteľom množstvo rôznych koncepcií a vyučovacích metód. Chcem zdôrazniť, že dobrým učiteľom, didaktikom nie je ten, kto ovláda rôzne koncepcie a vyučovacie metódy, dobrým je len vtedy, ak ich dokáže skĺbiť so svojimi vedomosťami z pedagogickej psychológie, ak ich dokáže uplatňovať v praxi tak, že žiaci sa na vyučovanie tešia.

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 9/2019

Veronika Pavlíková Klindová - Cieľom iniciatívy „#somtu“ je vnášať fakty a ľudskosť do nenávistných diskusií

Kde je hranica medzi opačným názorom, ktorý viete rešpektovať a hejtom, na ktorý zareagujete? Pre mňa to hraničí tam, kde sa človek začne stavať do pozície nadradeného a vynáša veľmi vážne súdy na základe hoaxov, konšpiračných teórií a bez faktov. Tie môžu byť často úplne opačné. Sú to napríklad formulácie „špinavci, treba ich poslať preč, vystrieľať, len nás tu okradnú, dopadneme ako v Nemecku“. ...Rada diskutujem s ľuďmi, ktorí majú iný postoj ako ja, lebo ma zaujíma, z čoho vychádzajú. Dá sa to však len vtedy, keď je na druhej strane skutočná osoba, nie kvetinka v profile, a kde je úprimný záujem o debatu. To je, podľa mňa, cesta k porozumeniu a k znižovaniu polarizácie v spoločnosti.

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 7-8/2019

Gabriela Aláčová - Čaká nás intenzívne zapojenie žiakov do rozhodovacieho procese

Chcem vytvárať podmienky pre rozvoj školy ako učiacej sa komunity, priestor pre zodpovedné spolurozhodovanie v spolupráci s metodickými združeniami a predmetovými komisiami. Čaká nás intenzívnejšie zapájanie žiakov do procesov spolurozhodovania, potrebujeme vnímať osobný posun žiakov, menej sa fixovať na známky. Chcem sa intenzívne venovať personálnemu manažmentu. Uvedomujem si, že za všetkým sú ľudia. 

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 6/2019

Milan Kuzma - Žiak duálneho vzdelávania má väčšie šance byť v kontakte s reálnym svetom 

Absolvent duálneho vzdelávania má väčšie šance byť v kontakte s reálnym svetom, má moderné pracovné zariadenia, prichádza do kontaktu so skutočnými zákazníkmi, teda teóriu zo školy si môže bezprostredne vyskúšať aj v praxi. Zamestnávatelia majú možnosť „vychovať“ si vlastných zamestnancov od základov, eliminovať zaúčanie a rôzne zlozvyky, s ktorými prichádzajú iní zamestnanci. Zároveň im prítomnosť mladých ľudí vo firmách často spúšťa procesy, ktoré zlepšujú klímu na pracoviskách. 

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 5/2019

Zdenko Krajčír - Hlavným nástrojom manažovania kvality je riadenie

Bavíme sa o človeku, ktorý má riadiť pracovný kolektív s očakávaním kvalitného výkonu. Nie je dôležitý vek, ale jeho sociálna vyzretosť. Nie je ani tak dôležitá jeho inteligencia alebo jeho vzdelanie, ale empatia. Mal by vedieť pracovať v kolektíve a vhodné sú aj riadiace skúsenosti z nižších článkov riadenia. Mal by byť vizionár, nie z pohľadu psychiatrického, ale z pohľadu cieľov, ktoré chce dosiahnuť. Jeho prirodzená autorita (pre zamestnancov, pre žiakov) by mala byť postavená na jeho odbornosti, komunikatívnosti, férovosti. Vedieť riadiť ľudí, motivovať ich a zároveň vyžadovať od nich zodpovednosť je umenie. Vyžaduje si to talent, a takýchto ľudí treba hľadať zodpovedne a nie sa ich pokúšať vyrábať „politickým“ alebo „protekcionárskym“ rozhodnutím.

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 4/2019

Darina Purdeková - Práca pre iných je najkrajším prejavom lásky k nim

Odborní zamestnanci prinášajú do školy nové pohľady a iné riešenia...Práca s nimi ma mnohému naučila. Učíme sa spoločne hľadať nové riešenie situácií, ktoré prináša každodenný život. Odborní zamestnanci vidia, ako to v skutočnosti v školskej praxi vyzerá. Zisťujú, že mnohé usmernenia a odporúčania týkajúce sa detí so špecifickými vzdelávacími potrebami sa nedajú realizovať. Uvedomujú si, čo je a čo už nie je v silách a možnostiach učiteľa. Pre mňa ako riaditeľku je práca s každým tímom zamestnancov iná. Pedagogickým zamestnancom som už viac ako tridsať rokov, túto prácu vnímam aj cez svoje zážitky a osobné skúsenosti. Prácu odborných zamestnancov spoznávam postupne. Som skôr pozorným poslucháčom. 

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 3/2019

Saša Dobrovolná - Vědet, co je kvalita a smerovat k ní

Pro školu, která chce být kvalitní, je důležité, aby si všichni její pracovníci společně definovali, co pod kvalitou rozumí a pak k tomu směřovali. Největší vliv na kvalitu výuky má kvalita učitelů. Proto je pro školu důležité, aby o ni systematicky pečovala. Toto by měli mít na paměti zřizovatelé, rodiče a v neposlední řadě i vedení školy, které pedagogům pro jejich rozvoj vytváří podmínky. 

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 2/2019

Terézia Besterciová - Hľadanie efektívnych nástrojov pre rozvoj žiakov

Učitelia absolvovali vzdelávanie a tréningy zamerané na predchádzanie a zvládanie agresie a riešenie konfliktov, ale aj na správanie žiakov v škole a prevenciu problémov s disciplínou. V tomto školskom roku máme pripravené ďalšie podobné podujatie. Niektorí učitelia absolvovali vzdelávanie zamerané na podporu duševného zdravia a ľudské práva v edukačnom procese. Snažíme sa o komplexné riešenie tejto problematiky, lebo si uvedomujeme, že rôznorodé prostredie môže byť živnou pôdou rôznych patologických prejavov.

Viac tu: Manažment školy v praxi č. 1/2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov