Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z časti riadenie školy

Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9, sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom a suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu.

Z uvedených ustanovení zákona vyplýva, že od dani z príjmov je oslobodená hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania prostredníctvom iných subjektov, teda pokiaľ ide o nepeňažné plnenie. Od dane je teda oslobodený aj príspevok na stravovanie poskytnutý zo sociálneho fondu nad rozsah Zákonníka práce.

V danom prípade treba striktne rozlišovať, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie v prospech zamestnanca. Lebo v prípade, ak by bol zamestnancovi poskytnutý peňažný príspevok na rovnaký účel (teda nešlo by o nepeňažné plnenie), potom aj v prípade ak je poskytnutý zo sociálneho fondu, je v plnom rozsahu zdaňovaný 19 % sadzbou dane a bude vstupovať do vymeriavacieho základu pre výpočet poistného.

 12.12.2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov