Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva pre školy na zasielanie vzorových vzdelávacích programov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Cieľom výzvy je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. Všetky školské vzdelávacie programy by mali byť v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, čo bude predmetom posúdenia výskumnými pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu.

Vzorové ŠkVP budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ. Využitie zbierky školských vzdelávacích programov poslúži ako inšpirácia pre školy, ktoré by sa chceli začať zamýšľať nad iným prístupom k tvorbe ŠkVP; prvá pomoc pre školy (existujúce aj vznikajúce), ktoré potrebujú zosúladiť svoj ŠkVP so ŠVP; ŠkVP ako príklad dobrej praxe. Ak máte záujem podeliť sa o svoje dobré skúsenosti, zašlite školský vzdelávací program do 31. 8. 2021 na adriana.siskova@statpedu.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-skoly-zasielanie-vzorovych-vzdelavacich-programov.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov