Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné vzdelávania a príprava – informácia pre zamestnávateľov a školy - aktualizácia s účinnosťou od 3. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk, dualnysystem.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi.

Aktualizácia s účinnosťou od 3.3. 2021

Ministerstvo školstva vydalo dňa 24.2.2021 Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl, ktoré upravuje obnovenie prezenčného vyučovania v školách.

Vzhľadom na to, že žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v zmysle uznesenie vlády zo dňa 28.2.2021 s účinnosťou od 3.3.2021 do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, sa nevzťahuje rovnako aj na cestu žiaka do a z miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa, kde vykonáva žiak praktické vyučovanie v rámci svojej prípravy na povolanie, ak žiak nemôže vzhľadom na povahu práce žiaka na praktickom vyučovaní vykonávať praktické vyučovanie z domu dištančnou formou. V ďalšom texte je preto namiesto pojmu „zamestnanec“ použitý v záujme jednoznačnosti textu priamo pojem „žiak“.

Zamestnávateľ vydá každému žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa, potvrdenie s určením doby praktického vyučovania a miesta výkonu práce žiaka na praktickom vyučovaní, ktorým sa žiak preukáže pri kontrole dodržiavania zákazu vychádzania.

Zamestnávateľ je povinný prijať hygienické opatrenia na pracoviskách, ktorými je zákaz vstupu zamestnancov alebo iných osôb ako aj žiakov školy na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa pokiaľ sa nepreukážu negatívnym testom alebo dokladom o náhrade testu alebo ak žiak prekonal ochorenie Covid alebo bol zaočkovaný aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/03/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-od-3.3.2021.pdf

Aktualizácia s účinnosťou od 8. 2. 2021

II. Obnovenie prezenčného vyučovania v školách

 1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím zo dňa 5.2.2021 rozhodol o obnovení vyučovania aj v stredných zdravotníckych školách vo všetkých ročníkoch a v ostatných stredných školách v posledných ročníkoch, ak to prevádzkové podmienky školy umožňujú.
 2. Podmienky obnovenia prezenčného vyučovania v priestoroch školy upravuje ministerstvom školstva vydaný manuál „Návrat do škôl 2021 od 8.2.2021“, ktorý je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl, školských zariadení a materských škôl a pre ich riaditeľov............Vzhľadom na predpokladané zmeny podmienok otvárania škôl pre prezenčné vyučovanie žiakov, odporúčame pravidelne sledovať aktualizáciu tohto manuálu na webovom sídle ministerstva školstva.
 3. K otvorenie škôl pre prezenčné vyučovanie sa vyjadrujú podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne aj RÚVZ, preto je potrebné sledovať aj informácie RÚVZ.
 4. S účinnosťou od 8.2.2021 sa uplatňuje na území SR a na území jednotlivých okresov COVIDOVÝ AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19), ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. COVIDOVÁ AUTOMAT určuje opatrenia pre jednotlivé okresy podľa aktuálnej epidemiologickej situácie (farebné označenie regiónov), ktorá je zverejňovaná na webovom sídle ÚVZSR raz týždenne.
 5. COVIDOVÝ AUTOMAT upravuje opatrenia samostatne pre jednotlivé subjekty a pre vybrané činnosti podľa stupňov varovania.

III. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa

 • 1. Zamestnávateľ môže pokračovať v poskytovaní praktické vyučovanie aj po 8.2.2021.
 • 2. Poskytovanie praktického vyučovania u zamestnávateľa sa od 8.2.2021 riadi opatreniami v COVIDOVOM AUTOMATE pre podniky a organizácie podľa aktuálne zverejnenej epidemiologickej situácie regiónu, v ktorom sa nachádza miesto poskytovania praktického vyučovania a platným uznesením vlády, ktoré na určené obdobie upravuje aj obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania spolu s výnimkami, na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje. Úprava obmedzenia slobody a pobytu v jednotlivých regiónoch je odvodená z COVIDOVÉHO AUTOMATU a aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • 5. Zamestnávateľ podľa aktuálneho stupňa varovania podľa COVIDOVÉHO AUTOMATU pre okres, v ktorom je poskytované praktické vyučovanie, v rámci nastavenia podmienok poskytovania praktického vyučovania v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu napríklad zhodnotí povahu pracovnej činnosti vykonávanej žiakmi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa a rozhodne či túto pracovnú činnosť môžu žiaci vykonávať aj z domu v COVIDOVOM AUTOMATE odporúčanou formou dištančného praktického vyučovania (odporúčaný home-office)....
 • 14. Vyššie uvedený v COVIDOVOM AUTOMATE sa môže upravovať, preto je potrebné súčasne sledovať aj informácie ministerstva zdravotníctva, ÚVZ SR alebo RÚVZ (pričom na tieto účely sa hlavné mesto Bratislava a mesto Košice považujú za jeden okres). 15. RÚVZ podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne môže vydať aj iné opatrenia pre poskytovanie praktického vyučovania a preto odporúčame sledovať aj informácie zverejnené na webovom sídle RÚVZ.

Celé znenie materiálu: Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2020/2021 - informácia pre zamestnávateľov a školy na https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-od-8.2.2021-v2.pdf

Aktualizácia s účinnosťou od 27. 1. 2021

Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2020/2021 - informácia pre zamestnávateľov a školy aktualizácia s účinnosťou od 27.1.2021. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi. Materiál je aktualizovaný priebežne. Všetky ustanovenia Manuálu pre stredné školy, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach ministra majú odporúčací charakter.

Celé znenie materiálu a aktualizáciami: TU.

Zdroj: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-od-27.1.2021.pdf

Aktualizácia 7. 1. 2021

II. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa

 1. V zmysle uznesenia vlády SR č. 1/2021 zo 6.1.2021 sa s účinnosťou od 11.1.2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 11.1.2021 do 24.1.2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office.
 2. Vzhľadom na to, že žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, obmedzenie slobody pohybu a pobytu sa nevzťahuje rovnako aj na cestu žiaka do a z miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa, kde vykonáva žiak praktické vyučovanie v rámci svojej prípravy na povolanie.
 3. Zamestnávateľ v rámci nastavenia podmienok poskytovania praktického vyučovania v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zhodnotí povahu pracovnej činnosti vykonávanej žiakmi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa a rozhodne či túto pracovnú činnosť môžu žiaci vykonávať aj z domu formou dištančného praktického vyučovania. Ak nie je možné túto pracovnú činnosť vykonávať formou dištančného vzdelávania z domu, vydá zamestnávateľ rozhodnutie, v ktorom uvedie odbor vzdelávania, v ktorom žiaci nemôžu vykonávať praktické vyučovanie dištančnou formou z domu. Toto rozhodnutie môže členiť aj podľa ročníkov štúdia žiakov.
 4. Ak zamestnávateľ nevydal uvedené rozhodnutie, môže poskytovať praktické vyučovanie iba dištančnou formou a žiaci sa ho zúčastňujú z domu (obdoba vykonávania práce formou home office).
 5. Ak zamestnávateľ vydal rozhodnutie, že pracovnú činnosť v rámci výkonu praktického vyučovania žiaci nemôžu vykonávať dištančnou formou praktického vyučovania, zákaz slobody pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky, okrem územného obvodu okresu Nitra, sa nevzťahuje na cestu žiakov do miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa a späť.
 6. Ak zamestnávateľ vydal rozhodnutie, že pracovnú činnosť v rámci výkonu praktického vyučovania žiaci nemôžu vykonávať dištančnou formou praktického vyučovania, zákaz slobody pohybu a pobytu v územnom obvode okresu Nitra sa nevzťahuje na cestu žiakov do miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa a späť, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom RTPCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak žiak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.
 7. Odporúča sa vydať každému žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa, potvrdenie zamestnávateľa o vydanom rozhodnutí, ktorým sa žiak preukáže pri kontrole dodržiavania zákazu vychádzania.
 8. Ak zamestnávateľ vydal rozhodnutie, že pracovnú činnosť v rámci výkonu praktického vyučovania žiaci nemôžu vykonávať dištančnou formou praktického vyučovania a plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka (ďalej iba „žiak“) zo subjektívnych dôvodov z obavy nákazy na ochorenie COVID-19 odmieta vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa, dohodne zamestávateľ so žiakom poskytovanie praktického vyučovania dištančnou formou tzn., že žiak sa ho zúčastňuje z domu (obdoba vykonávania práce formou home office) alebo náhradu takto zmeškaného praktického vyučovania cez školské prázdniny a to najneskôr do nástupu na študijné voľno týkajúce sa ukončovania štúdia žiaka.

Zdroj a celé znenie informácie: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-7.1.2021.pdf

Aktualizácia 1. 1. 2021

Cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa môžu líšiť od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Všetky ustanovenia tejto informácie, okrem tých, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy, z uznesení vlády SR, z usmernení a rozhodnutí vydaných ministerstvom školstva a z usmernení, nariadení a iných pokynov, ktoré boli vydané v čase pandémie Covid 19 majú odporúčací charakter. Škola a zamestnávateľ ich budú realizovať podľa svojich možností a rozhodnutí.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa žiakov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu cvičnej a produktívnej práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať praktické vyučovania dištančnou formou z domu. Zamestnávateľ vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie odbor vzdelávania, v ktorom žiak nemôže vykonávať praktické vyučovanie dištančnou formou z domu. Toto rozhodnutie môže členiť aj podľa ročníka štúdia žiaka. Odporúča sa vydať každému žiakovi potvrdenie zamestnávateľa o vydanom rozhodnutí, ktorým sa žiak preukáže pri kontrole dodržiavania zákazu vychádzania. Ak zamestnávateľ nevydá uvedené rozhodnutie, môže poskytovať praktické vyučovanie iba distančnou formou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-1.1.2021.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk