Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. 

Z hľadiska úspešného zvládnutia dištančnej výučby je kľúčovou kompetencia k celoživotnému učeniu sa. Zistenia ŠŠI naznačujú, že práve v tejto oblasti rozvoja kompetencií dosahujú žiaci gymnázií a základných škôl priemerné výsledkyZ výsledkov možno usudzovať, ako boli žiaci na dištančnú výučbu pripravení, respektíve nepripravení pred jej začatím v roku 2020. Na základe priamej hospitačnej činnosti možno konštatovať, že kompetencie k celoživotnému učeniu sa u žiakov SOŠ sú na málo vyhovujúcej úrovni.

Kompetencia zahŕňa, že žiak si uvedomuje potrebu autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja a je aktívny v procese učenia sa, dokáže spolupracovať a vymieňať si poznatky/skúsenosti, je iniciatívny, prichádza s novými nápadmi a postupmi pri riešení úloh, preberá zodpovednosť za vlastné učenie sa pri samostatnej práci/práci v skupine/v tíme, je sebakritický – dokáže si uvedomiť chybu a identifikovať jej príčinu. Žiak vie zhodnotiť vlastné výkony, ako i výkony spolužiakov, vie zhodnotiť svoj učebný výkon a svoje silné a slabé stránky, vie zhodnotiť činnosť spolužiakov, vie prijať kritiku a radu.

Zistenia ŠŠI tu: správe.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2021/02/19/uroven-ziackych-kompetencii-ako-predpoklad-distancnej-vyucby/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov