Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Metodické materiály pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Vo všeobecných materiáloch sú spracované - Metódy aktívneho vyučovania, Portfólio ako nástroj podpory procesov učenia sa žiaka, Interná evalvácia školy – zameranie na zmenu, Príklady úloh na rozvoj kognitívnych zručností, Inkluzívne vzdelávanie doma i v zahraničí, Alternatívne pedagogické systémy, Formatívne hodnotenie – nástroj na podporu efektívneho učenia sa žiaka, Profesionálny rozvoj a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy, SJ ako cudzí jazyk, Rozvoj kľúčových kompetencií implementovaním zážitkového vyučovania, Základy používania aplikácie Microsoft Teams pri dištančnom vzdelávaní, Hybridné vzdelávanie, Myšlienkové mapy, Konštruktivizmus a jeho uplatnenie vo vyučovaní, Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov v školskej edukácii, Rozvíjanie digitálnych zručností žiakov v edukácii časť 1, Rozvíjanie digitálnych zručností žiakov v edukácii časť 2, Podpora rozvoja digitálnej gramotnosti počas dištančného vzdelávania, Repetitórium Bloomovej taxonómie.

Materiály v ďalších častiach sú spracované podľa stupňa vzdelávania a zamerania na materiály pre materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, základné umelecké školy a školy pre žiakov so ŠVVP a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov