Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach  

Počet článkov autora: 8


Ako implementovať formatívne hodnotenie do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky

Vybrané ukážky stratégií a nástrojov pre formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied (biológia, fyzika, chémia), matematiky a informatiky boli navrhnuté v rámci riešenia projektu KEGA č. 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektí...

Štyri rozmery vzdelávania ako východisko k tvorbe kurikula

Príspevok pojednáva o jednom z renomovaných prístupov k tvorbe kurikula vychádzajúcom z nosných myšlienok Centra pre inováciu kurikula (CCR – Center for Curicullum Redesign, 2021). Východiskom je štvorrozmerný rámec vzdelávania vymedzujúci oblasti...

Vybrané ukážky metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia

Príspevok s názvom „Vybrané ukážky metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia“ je v poradí šiestym zo série príspevkov venovaných formatívnemu hodnoteniu v škole. V príspevku uvádzame možnosti využitia vybraných nástrojov formatívneho hodn...

Metakognitívne nástroje formatívneho hodnotenia

Príspevok je v poradí piatym zo série príspevkov venovaných formatívnemu hodnoteniu. Je zameraný na charakteristiku metakognície, jej významu pre učenie sa, prehľadu vybraných metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe. Autori hľ...

Vybrané ukážky kognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia

Príspevok je v poradí štvrtým zo série príspevkov zameraných na formatívne hodnotenie. V príspevku sú opísané možnosti využitia kognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia vo vyučovaní prírodovedných predmetov a matematiky ilustrované na ukážka...

Kognitívne nástroje formatívneho hodnotenia

Príspevok s názvom „Kognitívne nástroje formatívneho hodnotenia“ je v poradí tretím zo série príspevkov venovaných formatívnemu hodnoteniu. Je zameraný na charakteristiku vybraných nástrojov formatívneho hodnotenia. V súčasnosti existuje viacero n...

Sumatívne verzus formatívne hodnotenie

Príspevok „Sumatívne verzus formatívne hodnotenie“ je v poradí druhým zo série príspevkov zameraných na sprístupnenie poznatkov o formatívnom hodnotení. Cieľom príspevku je poukázať na rozdiely medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z pohľadu u...

Požiadavky pre implementáciu formatívneho hodnotenia do vyučovania a učenia sa

Koncepcia školského hodnotenia na Slovensku je založená na sumatívnom posudzovaní výstupov vyučovacieho procesu. Na základe odporúčania analytikov OECD pre oblasť vzdelávania učitelia by mali hodnotiť výstupy žiakov nielen formou známky, ale tiež ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk