Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

COVID-19 Stres a stratégie jeho zvládania

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Stres možno definovať ako istú extrémnu a neobvyklú situáciu, ktorú jednotlivec vníma ako hrozbu a reaguje na ňu zmenou správania. Je to vnútorný stav organizmu, ktorý sa cíti byť ohrozovaný alebo nejaké ohrozenie očakáva a súčasne sa necíti byť d...

Čo treba mať na zreteli pri skupinovej práci?

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Skupinové vyučovanie je prínosom najmä v tom, že vedie žiaka k poznávaniu nového, pretvára doterajšie jeho poznatky (konštruuje nové vedomosti). V skupinovom vyučovaní dochádza k sociálnemu sprostredkovaniu, porovnávaniu názorov, diskusii o zisten...

Kniha mesiaca - SEPTEMBER - Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., PhDr. Andrea Baranovská, CSc.

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej záťaži, denne prichádzajúci do styku s veľkým počtom osôb a neustále komunikuj...

Kvalita života žiaka v škole

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zrejme neuvedieme nič nové, ak pripomenieme, že v súvislosti s rastúcimi požiadavkami na vzdelávanie, a teda aj na vedomosti žiakov, sa v literatúre najčastejšie analyzujú a riešia otázky obsahu vzdelávania, uplatňovanie nových metód, foriem a kon...

Príčiny zotrvania v tradičnom prístupe k vzdelávaniu

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zotrvávanie na klasických prístupoch nesúvisí len s nezáujmom, nevedomosťami, neochotou meniť zaužívané. Na základe štúdia literatúry, skúmania edukácie, ale aj na základe rozhovorov s učiteľmi sme toho názoru, že príčiny spočívajú aj v ich obavác...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk