Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 5


Čo treba mať na zreteli pri skupinovej práci? N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Skupinové vyučovanie je prínosom najmä v tom, že vedie žiaka k poznávaniu nového, pretvára doterajšie jeho poznatky (konštruuje nové vedomosti). V skupinovom vyučovaní dochádza k sociálnemu sprostredkovaniu, porovnávaniu názorov, diskusii o zisten...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Stres a stratégie jeho zvládania N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Stres možno definovať ako istú extrémnu a neobvyklú situáciu, ktorú jednotlivec vníma ako hrozbu a reaguje na ňu zmenou správania. Je to vnútorný stav organizmu, ktorý sa cíti byť ohrozovaný alebo nejaké ohrozenie očakáva a súčasne sa necíti byť d...

Kniha mesiaca - SEPTEMBER - Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. , PhDr. Andrea Baranovská, CSc.

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej záťaži, denne prichádzajúci do styku s veľkým počtom osôb a neustále komunikuj...

Kvalita života žiaka v škole N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zrejme neuvedieme nič nové, ak pripomenieme, že v súvislosti s rastúcimi požiadavkami na vzdelávanie, a teda aj na vedomosti žiakov, sa v literatúre najčastejšie analyzujú a riešia otázky obsahu vzdelávania, uplatňovanie nových metód, foriem a kon...

Príčiny zotrvania v tradičnom prístupe k vzdelávaniu N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zotrvávanie na klasických prístupoch nesúvisí len s nezáujmom, nevedomosťami, neochotou meniť zaužívané. Na základe štúdia literatúry, skúmania edukácie, ale aj na základe rozhovorov s učiteľmi sme toho názoru, že príčiny spočívajú aj v ich obavác...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Pyramída inkluzívneho vzdelávania N

Publikované:

Obecná východiska inkluze N

Publikované:

Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením A

Publikované: Aktualizované:

Pravidlá pre plnenie povinnej školskej dochádzky určuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 určuje, že žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.