Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Rada školy - postup pri ustanovení orgánov školskej samosprávy

Dátum: Rubrika: Samosprávne orgány škôl

Príspevok poskytuje podrobný návod a inštrukcie pre zodpovedné osoby za proces volieb a ustanovenie členov rady školy, ktorá je jedným z kľúčových orgánov školskej samosprávy. Venuje sa téme zriadenia rady školy, počtu členov (delegovaných, volených) v orgánoch školskej samosprávy, ako aj zverejneniu volieb do rady školy. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ tiež v spolupráci s riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia.

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) patrí ku kompetenciám zriaďovateľov škôl a školských zariadení aj ustanovenie rady školy alebo rady školského zariadenia (ďalej len „rada školy“). Rada školy je v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona orgánom školskej samosprávy.

Rada školy sa zriaďuje v školách a školských zariadeniach podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 596/2003 Z. z. V školských účelových zariadeniach (školy v prírode, zariadenia školského stravovania, strediská služieb škole) a v centrách poradenstva a prevencie sa rada školy nezriaďuje.

Rada školy sa zriaďuje v školách a školských zariadeniach, ktoré sú právnym subjektom, rovnako aj v tých, ktoré nie sú právnickými osobami.

Rada školy sa zriaďuje v školách a školských zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa (tzn. zriadených obcou alebo samosprávnym krajom, regionálnym úradom školskej správy, v cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach). Postup pri zriaďovaní je ustanovený vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“).

Podľa § 24 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. rada školy sa v novozriadenej škole alebo novozriadenom školskom zariadení ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa ich zriadenia.

Ak zriaďovateľ chce spojiť niekoľko škôl alebo školských zariadení do jednej právnickej osoby ako školu s organizačnými zložkami, procesu spájania škôl predchádza ich vyradenie zo siete a následné zrušenie, rada školy v nich preto tiež ukončí svoju činnosť. Následne je zaradený do siete jeden subjekt, v ktorom sa rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov od vzniku takto zriadenej spojenej školy (tzn. od dátumu jej zriadenia). Tento postup ustanovuje

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály