Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2018 Vydanie 2/2018

Komplexnosť v edukácii a starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Rubrika: Vzdelávanie

Komplexnosť je jedným z princípov edukácie a starostlivosti v školskom systéme. Obsahuje rozmanité, ale celostne organizované, odborne uskutočňované a koordinované činnosti rôznych profesionálov. Komplexné, profesionálne činnosti a služby v školách uspokojujú variabilitu výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov v súlade s dosahovaním vzdelávacích štandardov platných vzdelávacíchprogramov a podľa uznávaných metodík.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Hyperaktivita nebo hypoaktivita detí - sociální vztahy s vrstevníky

  Publikované: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

  Hyperaktivitou označujeme neklidné chování, které se projevuje například přílišnou mobilitou, častou potřebou bezúčelného pohybu.  Hypoaktivita, abnormní snížení úrovně aktivity pod běžnou a přiměřenou mez, je paradoxním protějškem hyperaktivity.  

 • Špeciálna pedagogika - zaradenie do platovej triedy v materskej škole

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Ak má pedagóg ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v štúdijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a v štúdijnom odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika, je možné ho prijať ako pedagóga do bežnej materskej školy? Ak áno, do akej platovej tarify ho zaradíme?

 • Školská integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  Metodický materiál Štátnej školskej inšpekcie definuje základné pojmy, práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu, problematiku školskej integrácie, výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Komplexný materiál rozoberá tému toho, ako sa žiak stáva začleneným žiakom so ŠVVP v triede základnej školy, rozoberá problematiku špeciálnych tried v základnej škole, ako aj hodnotenie a klasifikáciu týchto žiakov. Venuje sa aj téme sociálneho poradenstva a prevencie (ssiba.sk). Výber dôležitých zmien v roku 2015 (z materiálu ŠSI). 

 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do špeciálnej školy

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Ľubica Jägrová

  Otázka: Do bežnej triedy klasickej málotriednej ZŠ je začlenený žiak so ŠVVP. K 30. 06. 2015 nezvládol nároky 2. ročníka. CPPPaP odporučilo žiaka  na základe posledného vyšetrenia preradiť do špeciálnej základnej školy. Matka s návrhom CPPPaP súhlasila. Musí málotriedna ZŠ vydať rozhodnutie o prijatí, neprijatí, resp. o zrušení prijatia? Aké doklady a dokumenty sú povinnou prílohou rozhodnutia riaditeľa školy?

 • Informatívno-metodický materiál Úloha školského špeciálneho pedagóga v ZŠ

  Publikované: Autor/i: -

  Informatívno-metodický materiál Úloha školského špeciálneho pedagóga v základnej škole schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 10.9. 1999 pod číslom 260/1999-44 s účinnosťou od 1. septembra 1999.

 • Legislatívny rámec špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

  Špeciálnopedagogické poradenstvo možno v súčasnom legislatívnom rámci hľadať najmä v zákone č. 245/2008 Z. z. o školách a školských zariadeniach (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a vo vyhláške MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „vyhláška“). 

 • Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva

  Publikované: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

  Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

Súvisiace právne predpisy a komentáre

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk