Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Poradné orgány riaditeľa školy - metodické združenia

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Legislatívne zmeny prijaté v poslednom období neobišli ani oblasť poradných orgánov riaditeľa školy. V príspevku si pripomenieme významnú úlohu vedúceho metodického orgánu so zameraním sa na kompetenčný profil vedúceho metodického združenia. Metodické orgány ako menšie skupiny vytvárajú priestor pre komunikáciu a tímovú spoluprácu zamestnancov z rovnakej alebo podobnej aprobácie, resp. oblasti. Pri podpore zo strany vedenia školy môžu metodické orgány výrazne prispieť k rozvoju školy.

Metodické združenie môže zriadiť riaditeľ materskej školy ako svoj poradný orgán. Riaditeľ základnej školy môže zriadiť ako poradný orgán metodické združenie, predmetovú komisiu alebo koordinačný tím. Tieto orgány pomáhajú riaditeľovi pri pedagogickom riadení, ale i pri kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Metodické orgány vznikajú na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Riaditeľ zaradí pedagogického zamestnanca do metodického orgánu na začiatku školského roka. Zloženie metodického orgánu ovplyvňuje napr. veľkosť školy, počet učiteľov jednotlivých predmetov, úväzky učiteľov. Riaditeľ poverí jedného zo zamestnancov vedením metodického orgánu.

Materská škola

Vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole (ďalej len „vyhláška č. 541/2021 Z. z.“) je účinná od 1. 1. 2022. Podľa § 2 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 541/2021 Z. z. poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy. Poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii školského vzdelávacieho programu a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, je metodické združenie. Metodické združenie (ďalej len „MZ“) možno zriadiť, ak má materská škola najmenej dve triedy. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy. Ak MZ nie je zriadené, poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické otázky, je pedagogická rada.                                           

Základná škola

Na poradné orgány nezabúda ani vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole (ďalej len „vyhláška č. 223/2022 Z. z.“) účinná od 1. 7. 2022. Podľa § 1 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy.

Riaditeľ môže ako svoj poradný orgán, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, zriadiť metodické združenie, predmetovú komisiu alebo koordinačný tím.

Členmi metodického združenia, predmetovej komisie alebo koordinačného tímu sú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy. Ak metodické združenie, predmetová komisia alebo koordinačný tím nie sú zriadené, poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členovia metodického združenia sa organizujú podľa stupňa vzdelávania, na ktorom vykonávajú pracovnú činnosť. Členmi MZ 1. stupňa školy sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci 1. až 4. ročníka. 

Vedúci metodického orgánu

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) uvádza, že v prípade vedúcich predmetovej komisie a vedúcich MZ ide o výkon špecializovaných činností.

Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách: uvádzajúci pedagogický zamestnanec, triedny učiteľ, zodpovedný vychovávateľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci vzd

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk