Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Poradné orgány v škole - predmetové komisie

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Riaditeľ základnej školy môže zriadiť ako poradný orgán metodické združenie, predmetovú komisiu alebo koordinačný tím. Tieto orgány pomáhajú riaditeľovi pri pedagogickom riadení, ale i pri kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Metodické orgány školy vznikajú s cieľom plniť úlohy, realizovať výchovno-vzdelávacie ciele. Riaditeľ školy poverí jedného zo zamestnancov vedením metodického orgánu. V príspevku sa venujeme predmetovým komisiám, ktoré sú súčasťou metodických orgánov školy.

Metodické orgány školy vznikajú na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Riaditeľ školy zaradí pedagogického zamestnanca do metodického orgánu na začiatku školského roka.

Zloženie metodického orgánu ovplyvňuje veľkosť školy, počet učiteľov jednotlivých predmetov, úväzky učiteľov a pod. Činnosť metodických orgánov je orientovaná na riadenie, organizáciu, kontrolu, hodnotenie a vzdelávanie. Na poradné orgány myslí aj vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole účinná od 1. 7. 2022. Podľa § 1 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Jej členmi sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci základnej školy.

Riaditeľ školy môže ako svoj poradný orgán, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, zriadiť: metodické združenie, predmetovú komisiu alebo koordinačný tím. Členmi predmetovej komisie sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci príslušného predmetu alebo príbuzných predmetov. Ak predmetová komisia nie je zriadená, poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada.

Príklad:

Riaditeľ školy môže zriadiť napríklad: predmetovú komisiu cudzích jazykov, predmetovú komisiu slovenského jazyka a literatúry, predmetovú komisiu matematiky, predmetovú komisiu prírodovedných predmetov a podobne.

Vedením predmetovej komisie poveruje riaditeľ školy vybraného učiteľa na základe odporúčania členov príslušnej predmetovej komisie, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady. O činnosti predmetovej komisie sa vedie zápisnica v zmysle § 4 vyhlášky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Vedúci metodického orgánu

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza, že v prípade vedúcich predmetových komisií a vedúcich metodických združení ide o výkon špecializovaných činností (

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk