Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vyučovanie elementárneho čítania a písania

Dátum: Rubrika: Metodika, obsah vzdelávania

Prvý ročník základnej školy je dôležitým medzníkom v živote každého človeka. Z detí sa stávajú žiaci, ktorí majú motiváciu naučiť sa čítať a písať a hru postupne nahrádza učenie. V posledných rokoch sa čoraz viac hovorí o KOGNITÍVNEJ HETEROGENITE TRIEDY a rešpektovaní žiackych poznatkov. Tejto problematike je venovaný príspevok, ktorý má aplikačný charakter.

Čítanie a písanie sú komunikačné zručnosti, ktoré zastávajú v našom živote významné miesto. Naučiť sa čítať a písať je cieľom 1. ročníka základnej školy, avšak už dlhší čas prevláda trend tzv. kognitívnej heterogenity. V praxi to znamená, že v triede sú konfrontovaní žiaci, ktorí čítať vedia, s tými, ktorí čítať nevedia.

Čítanie predstavuje schopnosť človeka text dekódovať (Gavora, P., 2002), čo sa podľa O. Zápotočnej (2001) realizuje zrakovou analýzou písmen. Písanie slúži podľa Ľ. Belásovej (2017) ako prostriedok dorozumievací a komunikačný, pričom ide o vyjadrovanie vlastných myšlienok.

Myslíme si, že tieto dve činnosti môžu žiaci nadobudnúť aj aplikovaním myšlienky J. Amosa Komenského „Schola ludus“ (škola hrou) a myšlienkou J. Locka „Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch.“ Myslíme si, že práve tieto dve myšlienky sú jedným z pilierov nového trendu vyučovania, tzv. zážitkovej pedagogiky. Aplikovanie týchto dvoch princípov a zároveň ich diferencovanie vzhľadom k spomínanej kognitívnej heterogenite je pre učiteľa časovo náročnejšie z hľadiska prípravy vyučovanej jednotky, avšak pre rozvoj potenciálu všetkých žiakov v triede je omnoho efektívnejšie.

Príklad z praxe v triede kognitívnej heterogenity

V súvislosti s otázkou „Ako pracovať s kognitívnou heterogenitou prvákov v oblasti čítania?“ poznamenávame, že je žiadúce žiakov rozdeliť do menších skupín. Rozdelením žiakov do menších skupín zabezpečíme lepšiu spoluprácu so žiakmi, vyššiu mieru ich aktivity a zapojenia, zároveň dokážeme lepšie trénovať a diagnostikovať čítanie.

Pred realizáciou nácviku čítania by mal učiteľ poznať kognitívne schopností žiakov v oblasti čítania a na základe tejto heterogenity vytvoriť skupiny. V súčasnosti sa čoraz častejšie ocitajú v triedach žiaci, ktorí čítať nevedia vôbec a žiaci, ktorí už čítať vedia, práve preto sa tvorbou skupín zabezpečí rozvoj každého žiaka v triede. Skupiny, ktoré sa vytvoria n

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk