Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Otvorený klub – inovácie v manažovaní oddelení ŠKD (1.)

Dátum: Rubrika: Vychovávateľ

V príspevku ponúkame vychovávateľom formu, ale aj metódu inovácie v manažovaní a práci školského klubu detí cestou otvoreného klubu. Opierame sa o overenú skúsenosť vychovávateľov v ich pedagogickej praxi. V prvej časti príspevku sa zameriavame na identifikáciu vonkajších vplyvov pôsobiacich na činnosť školského klubu detí. Ozrejmime dopady inštitútu vzdelávacieho poukazu na činnosť školských klubov detí a ponúkneme návrh riešenia situácie prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Pedagogickou výzvou pre vychovávateľov dnešnej doby je otázka neformálneho vzdelávania pri vytváraní vlastného výchovného programu ako dokumentu, ktorým sa riadi výchova a vzdelávanie v ich školských zariadeniach, ale aj neformálneho vzdelávania ako nástroja komunikácie s verejnosťou. Inovácie v manažovaní oddelení školského klubu detí reflektujú aj pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stretávajú s dopadom vonkajších vplyvov na svoju pedagogickú činnosť. Požiadavky z toho vyplývajúce sa snažia napĺňať a prispôsobovať novovznikajúcim podmienkam. Za zásadnú zmenu možno považovať pohľad na denný režim v školskom klube detí, kde dochádza k vzájomnému prelínaniu a prepájaniu sa činností navzájom. Pozitívnou motiváciou je formulácia požiadaviek na výchovný program školských zariadení a možnosť implementácie poslania a cieľov výchovy a vzdelávania štátneho výchovného programu cez novovytvorené tematické oblasti výchovy.

Identifikácia vonkajších vplyvov pôsobiacich na činnosť ŠKD

Dnešná spoločenská situácia má dosah na zmysluplné trávenie voľného času detí v školských kluboch detí (ďalej len „ŠKD“). Vnímať možno narastajúcu komercializáciu voľného času, ktorá priniesla vznik tzv. zábavného priemyslu, resp. priemyslu voľného času a tzv. trhovo-obchodnú realizáciu voľnočasových aktivít a programov. Do priestoru voľného času vstupujú v úlohe realizátorov rôzne subjekty – štátne aj komerčné, dobrovoľnícke aj mimovládne organizácie, a to s rôznym prínosom pre prijímateľov.

Inštitút vzdelávacieho poukazu

Osobitným ročným príspevkom štátu na zabezpečenie záujmového vzdelávania žiaka, ktorého vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, je už od roku 2003 inštitút vzdelávacieho poukazu. Prax ukázala, že vzdelávací poukaz nerešpektuje významným spôsobom rozdiel medzi záujmovou činnosťou a formami záujmovej činnosti, akou je krúžok a krúžková činnosť, a najmä nerešpektuje zvláštnosti v oblasti financovania školských zariadení ako prioritného poskytovateľa záujmového vzdelávania.

V roku 2009 Asociácia krajských rád mládeže pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrealizovala prieskum s názvom „Využitie vzdelávacích poukazov“. Prieskum bol zameraný na zistenie úrovne efektívnosti využívania vzdelávacích poukazov v prepojení na aktuálne strategické dokumenty v oblasti mládeže, predovšetkým na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Odporúčacím stanoviskom bolo: „Pre Centrá voľného času a iné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia vytvoriť iný spôsob podpory ako sú vzdelávacie poukazy, ktoré aj tak žiaci až v 78 % odovzdávajú škole, ktorú navštevujú.“

Pre školské kluby detí bola problematika vzdelávacích poukazov vyriešená tak, že v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) definíciou hlavného predmetu činnosti školských klubov detí, zredukovanou na prípravu na vyučovanie a oddych, bola terminologicky záujmová činnosť vo forme záujmových útvarov – krúžkov doslova zakázaná (Novotná, 2017, str. 172).

Aktualizácia školského zákona v roku 2022 vrátila školským klubom detí ťažisko uplatnenia funkcií voľného času aj v zmysle vedeckého poznania a zmenila hlavný predmet činnosti na záujmovú činnosť, prípravu na vyučovanie a oddych. Avšak pozícia ŠKD voči realizácii krúžkovej činnosti ako forme záujmovej činnosti zostáva naďalej rovnaká, a to aj voči možnosti získavania finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk