Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Katedra sociálnej práce,
PF UMB Banská Bystrica

Počet článkov autora: 10

Mikroprojekt implementovaný v rámci Komenského inštitútu: Dokážeš existovať v rozmanitom svete?

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Iba vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Komenského inštitút (Živica) je ročný vzdelávací program pre učiteľov, kde majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako možno školstvo postupne reformovať. Cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagogických lídrov Slovenska. Vynikajúci učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje. V celej reforme školstva a vzdelávania sú kľúčoví učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie. 

Príspevky v diskusii: 0

Virtuálny priestor a virtuálna realita

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Virtuálny svet je priestorom, ktorý súčasná generácia ovplyvnená mohutným rozvojom virtuálnych technológií často nedokáže rozlíšiť od skutočného sveta. Práve nejasnosť vo vymedzení hraníc medzi reálnym a virtuálnym svetom je riziková pre všetky vekové kategórie ľudí. V príspevku sa venujeme prínosu moderných technológií, ale aj negatívnemu dopadu modernej technológie na žiaka pri jej nadmernom užívaní. Opíšeme charakteristiky, znaky, príčiny vzniku novodobých závislostí a v rovine prevencie ponúkneme zaujímavé programy. 

Príspevky v diskusii: 0

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Dátum: Autor/i: Mgr. Janka Šolcová, PhD. Rubrika: Informujeme Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Práca s mládežou pokrýva široké spektrum aktivít sociálneho, kultúrneho, vzdelávacieho alebo politického charakteru. Vytvára potenciál pre využívanie inovatívnych spôsobov výchovy a vzdelávania mládeže. V oblasti práce s mládežou existuje niekoľko programov, ktoré sa odlišujú orientáciou, zámerom a metodikou. Vzájomným prienikom ich implementácie je potreba prípravy pedagogických a odborných pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Jedným z významných programov je aj Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Príspevky v diskusii: 0

Globálne vzdelávanie a nové horizonty kurikula

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

V súčasnom svete veľkých rozdielov túžime existovať na planéte, ktorá má svoje limity. Snažíme sa neustále prispôsobovať systému plného rôznych problémov, zvyšujúceho sa bezprávia, nezmyselného plytvania, rozpadu hodnôt, podceňovania kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade znehodnocovania všetkého živého. Žijeme vo svete enormných odlišností medzi severom a juhom, kde sú tieto efekty ešte viac viditeľné. Treba sa preto zamerať na divergentný pohľad na vzdelávanie a uvedomiť si, že existuje veľa rôznych metód, ako sa učiť, poznávať svet, aj seba samého.

Príspevky v diskusii: 0

Potenciál arteterapie a artefiletiky

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Pod termínom „úžitkové umenie“ chápeme samostatnú umeleckú oblasť, ktorá sa začala etablovať v 19. a 20. storočí (Šicková-Fabrici, 2006). Používa sa aj v súvislosti s arteterapiou a zdôrazňuje sa ním najmä účelovosť a funkčnosť umenia vzhľadom k splneniu stanovených terapeutických cieľov. Existujú koncepcie úžitkového umenia, ktoré ho chápu v zmysle aplikovanej tvorby z tzv. voľného umenia (maľba, sochárstvo, grafika) – tvorby, ktorá prináša praktický úžitok (Šicková-Fabrici, 2006). Arteterapiu chápeme ako metódu, prípadne systém práce s ľuďmi, ktorá využíva výtvarné umenie ako prostriedok k osobnému vyjadreniu sa. Na druhej strane je to disciplína, ktorá je veľmi úzko prepojená s artifiletikou. Používa podobné postupy ako arteterapia, ale v oblasti výchovy. Základným cieľom nie je socializovať, liečiť, reedukovať, ale v oblasti výchovy prispievať k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti a sebarealizácii.

Príspevky v diskusii: 0

Kyberšikanovanie učiteľov

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 6/2015 Ročník: 2015

Škola a učiteľské zamestnanie môžu pedagógovi priniesť rôzne neriešiteľné situácie. V minulosti sme sa v školskom prostredí stretávali so šikanovaním vo vzťahu žiak – žiak, v súčasnosti je však situácia zložitejšia. Čoraz častejšie sa stretávame aj so šikanovaním vo vzťahu žiak – učiteľ, pričom na strane agresora stojí sám žiak. Gradácia problému šikanovania učiteľov sa spája s využívaním nových informačno-komunikačných technológií.

Príspevky v diskusii: 0

Úlohy sociálneho pracovníka pri eliminácii kyberšikanovania v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Škola a školské prostredie je teritórium, kde deti trávia výraznú časť svojich aktivít. Škola je miesto, kde sa vzdelávajú, socializujú, realizujú sa v rovesníckych skupinách, učia sa vzájomne sa rešpektovať a vytvárajú si svoje predstavy o tom, ako nadväzovať kontakty, či udržiavať priateľské vzťahy. Na druhej strane táto inštitúcia je aj miestom, kde dochádza  k agresívnemu správaniu a ubližovaniu. Výskyt takéhoto správania negatívne ovplyvňuje nielen žiakov, učiteľov, ale i celú klímu v škole. V súčasnosti sa stretávame oveľa častejšie s problémom šikanovania a kyberšikanovnia ako novým fenoménom. Môžeme konštatovať, že s využívaním nových informačno-komunikačných technológii prichádza aj nová možnosť pre agresorov. V príspevku sa budeme venovať najmä kyberšikanovaniu a jeho formám a následne možnostiam školského sociálneho pracovníka pri eliminácii tohto negatívneho javu.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o zabezpečení a realizácii testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

Škola a školské prostredie je teritórium, kde deti trávia výraznú časť svojich aktivít. Škola je miesto, kde sa vzdelávajú, socializujú, realizujú sa v rovesníckych skupinách, učia sa vzájomne sa rešpektovať a vytvárajú si svoje predstavy o tom, ako nadväzovať kontakty, či udržiavať priateľské vzťahy. Na druhej strane táto inštitúcia je aj miestom, kde dochádza  k agresívnemu správaniu a ubližovaniu. Výskyt takéhoto správania negatívne ovplyvňuje nielen žiakov, učiteľov, ale i celú klímu v škole. V súčasnosti sa stretávame oveľa častejšie s problémom šikanovania a kyberšikanovnia ako novým fenoménom. Môžeme konštatovať, že s využívaním nových informačno-komunikačných technológii prichádza aj nová možnosť pre agresorov. V príspevku sa budeme venovať najmä kyberšikanovaniu a jeho formám a následne možnostiam školského sociálneho pracovníka pri eliminácii tohto negatívneho javu.

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia kyberšikanovnia v prostredí slovenských škôl

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

Informačno-komunikačné technológie sú významným prostriedkom v živote človeka. Využívajú sa v práci, v škole, ale aj vo voľnom čase. Slúžia na komunikáciu a získavanie informácií rôzneho charakteru. Sú dostupné skoro pre všetky vrstvy obyvateľstva rôzneho veku. V spojení s určitými negatívnymi ľudskými vlastnosťami sa s technológiami aj v školskom prostredí objavuje manipulácia, agresia, zastrašovanie, obťažovanie a ďalšie sociálno-patologické javy. Čoraz viac sa hovorí o šikanovaní a kyberšikanovaní, pri ktorom musí byť preukázaný úmysel, nepomer síl, zámernosť, dlhodobosť, opakovanie činu. Na rozdiel od šikanovania, ktoré prebieha „face to face“, sa kyberšikanovanie odlišuje najmä skrytým pôsobením, väčšou anonymitou a formou. Je však závažnejšie, pretože prebieha nepretržite. V príspevku sme sa zamerali na možnosti prevencie u žiakov základných škôl, prostredníctvom ktorej môžeme poukázať na hlavné problémy v tejto oblasti a navrhnúť určité riešenia.

Príspevky v diskusii: 0

Interkultúrna komunikácia v multikultúrnej škole

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 7/2014 Ročník: 2014

Komunikácia je podstatnou súčasťou osobného aj profesionálneho života. V súčasnosti sa počas komunikácie stretáva naraz aj niekoľko kultúr. V medzinárodnom kontexte je kľúčom k budovaniu a udržiavaniu priaznivých interkultúrnych vzťahov. V dnešnom globalizovanom svete je preto nevyhnutnou podmienkou pre každého rozvíjať svoje interkultúrne komunikačné zručnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk