Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2014 Vydanie 5/2014

Učiteľ, rodič, riaditeľ školy a ich vplyv na správanie problémového žiaka

V príspevku opíšeme javy, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie v prostredí školy z pohľadu najviac zainteresovaných osôb na riešení problémov súvisiacich s neželaným správaním žiaka. Vymenujeme možné príčiny týchto javov a navrhneme účinné formy riešenia záťažových situácií, ktoré môžu byť východiskom prevencie v rovine mediácie konfliktov zo strany riaditeľa školy ako dôležitej autority.

„Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt? Keď som si prečítala túto otázku, spomenula som si na všetkých učiteľov, ktorí hovorili: ,,Rešpektujte ma a buďte ticho! Som starší/ia než vy!“ alebo ,,Sme dve v triede a vy stále rozprávate! Rešpektujte, že sme v triede!“. Vôbec to nie je tak, ako si to učitelia myslia. Niektorí žiaci sa učia ,,leda bolo“. Tak na tom je aj ich správanie. Niektorí rešpektujú učiteľov čisto zo slušnosti. Iní toho poslúchajú a toho nie. Niektorí učitelia sa dožadujú rešpektu tým, že sú ticho, kým nie sme ticho i my. Neúčinné. Niektorí krikom. Záškoláctvo? Detto, neúčinné. Neviem, čo je lepšie. Niektorí dávajú poznámky, 5-ky, napomenutia, pokarhania atď. Čo z toho majú žiaci? Popísaný papier, ktorý im nikdy v živote nebude treba.

Či by som tomu chcela zabrániť? Nie, ani by ma nenapadlo. Nemôžem predsa učiteľom, vychovávateľkám, či psychologičkám vstupovať do toho, čo si majú vytvoriť samy. Čo to je? PUTO. Žiaci musia mať radi učiteľa, predmet alebo aj oboje, aby k nemu mali rešpekt.“

Rejč, rovesnícka mediátorka, 12 rokov

Učiteľ ukončením príslušnej vysokej školy získava odbornú aj pedagogickú kvalifikáciu pre vyučovanie predmetov svojej aprobácie. V učiteľskej praxi sa však stretáva s rôznymi situáciami, ktoré mu signalizujú, že na reálne riešenie konfliktov mu chýbajú potrebné kompetencie. Zlé vyhodnotenie situácie, nedostatok času na dôslednú analýzu podmienok, ktoré formujú správanie žiaka, nedostatočná zručnosť pracovať s emóciami, obrannými mechanizmami, skupinovým myslením, chýbajúca reflexia vlastnej pedagogickej činnosti, intuitívne vyhýbanie sa problémom, ktoré svojou podstatou nepatria priamo do pracovnej náplne učiteľa, sa stávajú zdrojom problémových situácií a jednou z príčin konfliktného správania žiakov v triede.

Problémové situácie z pohľadu najviac zainteresovaných osôb

Dokážeme mať cieľ, ktorý chceme dosiahnuť v horizonte našej pozornosti aj vtedy, keď záťažová situácia sa nás priamo dotýka?

Pri riešení akéhokoľvek problému v školskom prostredí je dôležité položiť si otázky:

 • Ako daná situácia ovplyvňuje správanie a konanie zainteresovaných osôb?
 • Čo je príčinou nežiaduceho správania žiaka a ďalších osôb v jeho bezprostrednom kontakte?
 • Aký je želateľný stav a ako ho môžeme dosiahnuť?

Príklad: Modelová situácia – neželané prejavy žiaka

Na vyučovacej hodine sedí žiak v poslednej lavici. Nedáva pozor a rozptyľuje pozornosť spolužiakov tým, že píše na papier vulgarizmy a posiela ho po spolužiakoch do predných lavíc. Situácia sa napriek poznámkam v jeho žiackej knižke opakuje takmer na každej vyučovacej hodine.

Analýzu situácie z pedagogickej praxe učiteľov popíšeme so zreteľom na správanie:

 • problémového žiaka,
 • jeho spolužiakov,
 • triedneho učiteľa,
 • rodiča,
 • riaditeľa školy.

Základnou otázkou, ktorá vyjasňuje určujúce role a z toho vyplývajúcu zodpovednosť, je: Aká je úloha priamo zainteresovaných osôb so zreteľom na ciele vzdelávania?

 • Problémový žiak, jeho spolužiaci – v súlade s možnosťami získať vedomosti, zručnosti a návyky v oblastiach, ktoré bližšie určujú ciele a štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov.
 • Učiteľ – v súlade so schopnosťami poskytnúť vedomostí, zručnosti a návyky a sekundárne usmerňovať a formovať osobnosť žiaka tak, aby bol pripravený na svoju budúcnosť.
 • Rodič – vychovávať dieťa, poskytovať mu ochranu, bezpečie, zabezpečiť slušné podmienky na život a vzdelávanie.
 • Riaditeľ školy – využiť interpersonálne zručnosti pre zabezpečenie kvalitného pôsobenia pedagogického tímu v procese učenia žiaka.

Vzťahy cieľových skupín v kontexte prejavov správania, príčin a riešení

Tab. č. 1: Vzťahy a súvislosti


Analýza situácie z pohľadu prejavov správania
 

Aké sú prejavy správania žiaka?

Prejavy žiaka, ktorý na vyučovacej hodine vyrušuje, môžu byť rôzne. Škála správania sa môže pohybovať od jemných odtieňov neštandardného správania až po výrazne rušivé. Žiak môže byť otravný tým, že stláča pero, rušivo môže pôsobiť aj to, že si do zošita počas výkladu učiteľa kreslí obrázky. Učiteľa môže rozladiť ignorovanie, trucovanie, vykrikovanie, vydávanie rôznych nepríjemných zvukov s cieľom upútať pozornosť spolužiakov, ale žiak môže byť aj vulgárny, dokonca agresívny. Treba brať do úvahy aj intenzitu týchto prejavov. Sú ojedinelé? Vyskytujú sa na vyučovacej hodine pravidelne? Stupňuje sa ich intenzita?

Aké sú prejavy správania spolužiakov pro­blémového žiaka?

Ďalšia otázka, ktorú si treba položiť v rámci analýzy situácie je, ako na správanie problémového žiaka reagujú jeho spolužiaci. Môžu prejavy ignorovať, nevšímať si ich, ale môžu podobné správanie očakávať a dokonca aj vítať, nakoľko môže byť pre nich spestrením inak nudnej vyučovacej hodiny. Spolužiaci problémového žiaka môžu pociťovať frustráciu, strach, obavy, hnev. Môžu mať pocit ohrozenia, môžu sa cítiť nepríjemne. Môžu vzniknutú situáciu vnímať ako výzvu k vyvolaniu konfliktného správania aj u ostatných spolužiakov.

Aké sú reakcie učiteľa v triede?

Dôležitým článkom v procese nápravy správania žiaka je učiteľ a jeho reakcie. Skúsme sa v kontexte modelovej situácie pozrieť na správanie učiteľa. Reaguje pokojne? Upozorní žiaka na problémové správanie? Tvári sa, že problém neexistuje? Učiteľ môže reagovať rôzne. Môže zvýšiť hlas, byť dôrazný, môže sa pustiť so žiakom do diskusie, môže prestať s výkladom učiva a čakať na stíšenie triedy. Môže žiaka poslať do riaditeľne. Prax prináša reakcie učiteľov, ktorí aj v dnešnej dobe riešia problémovú situáciu fyzickým útokom na žiaka.

„Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt? Keď som túto tému dostal moje pocity boli zmiešané. Prečo? No viete, učitelia sú pre nás žiakov druhého stupňa niekedy takí a niekedy takí. Ale jednoznačne si zaslúžia rešpekt kvôli týmto dôvodom: Sú to ľudia, ktorí sa snažia nás naučiť čo najviac zo svojich vlastných skúseností. Síce sú prísni, ale majú nás aspoň malililinko radi. Vedia, že sme v puberte a vedia aj to, že sa chceme svojim správaním aj predvádzať. Poskytujú nám informácie, ktoré nás posúvajú v živote o kúsok ďalej. Vedia, že ich potrebujeme. 5 bodov, ktoré by mali byť pre každého žiaka ako zákon. Týmito stručnými bodmi by sa mal riadiť každý žiak, nielen žiak našej školy.“

Adam, 12 rokov, rovesnícky mediátor

Ako reaguje rodič?

Dôležitú úlohu v procese nápravy neželaného správania žiaka zohráva rodič. Aký je postoj rodiča? Snaží sa spolupracovať so školou? Riadi sa odporúčaniami pedagógov a navštevuje so svojim dieťaťom odborníkov (psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov)? Nestotožňuje sa s názorom pedagógov na správanie svojho dieťaťa? Rodič sa môže vyhýbať stretnutiam s triednym učiteľom, riaditeľom školy, môže ignorovať pozvania. Môže byť dokonca agresívny. Môže byť sklamaný prístupom školy k riešeniu konfliktov v triedach.

Ako reaguje riaditeľ školy?

Riaditeľ školy je v procese práce s problémovým žiakom a jeho rodičom dôležitou autoritou. Ak sa konflikt dostane priamo k riaditeľovi, situáciu treba považovať za vážnu. Prístup lídra školy je rozhodujúci. Riaditeľ môže reagovať pokojne, byť učiteľovi oporou. Môže mu poskytnúť usmernenie, konzultáciu, kontakty na odborníkov. V komunikácii medzi rodičom a učiteľom môže pôsobiť v úlohe mediátora, tretej, nestrannej a nezaujatej osoby, ktorá zmierňuje napätie a usmerňuje proces diskusie k vzájomnej dohode. Môže sa ale tváriť, že sa ho problém netýka. Môže byť natoľko vyťažený, že stráca prehľad o situácii v škole a vzájomných vzťahoch v pedagogickom tíme, resp. v triednych skupinách.

Analýza situácie z hľadiska príčin rozdielneho správania

Pozorovanie správania a jeho popísanie je len prvým krokom k dôslednej analýze v snahe nájsť vhodné riešenie. Druhým krokom je hľadanie príčin neželaného správania.

Aká je príčina neželaného správania problémového žiaka?

Môže to byť skúšanie hraníc učiteľa. Žiak môže reagovať neštandardne v dôsledku špecifických vývinových porúch, ktoré súvisia s oslabeným vizuomotorickým vnímaním, skríženou lateralitou, rečovými poruchami. Môže mať ešte nediagnostikovanú ľahkú mozgovú dysfunkciu. Môže mať poruchy učenia, správania. Môže prežívať v rodine náročnejšie obdobie. Príčinou môže byť zvýšený tlak na výkon, ale aj prestimulovanie žiaka. V určitom veku môže konfliktným správaním dávať najavo, že ašpiruje na vlastné názory a testuje si ich prijatie v rovesníckej skupine.

Čo je príčinou rozdielnych prejavov správania sa spolužiakov?

Ak sa spolužiaci v triede sťažujú na správanie problémového žiaka, je príčinou to, že sú oberaní o príležitosť  učiť sa? Ak sa správaniu problémového žiaka prispôsobili a dokonca ho opakujú, znamená to, že ich vyučovanie učiteľom nudí? Ak na správanie ­prestali ­reagovať, môžeme hľadať príčinu v ich strachu, obave, ľahostajnosti?

Čo je príčinou rozdielnych reakcií učiteľa na správanie problémového žiaka?

Ak učiteľ reaguje nevšímavosťou, je príčinou chýbajúca kompetencia riešiť problémové správanie, alebo je problém v zlej pedagogickej diagnostike? Príčinou reakcie učiteľa krikom môže byť strata trpezlivosti. Príčinou ľahostajnosti môže byť dlhodobá frustrácia z neriešenia stavu, chýbajúca podpora, usmernenie, bezmocnosť, nedôvera, že sa problém začne riešiť, že učiteľovi niekto v jeho problémoch pomôže. Ak učiteľ v tomto problémovom období strieda rôzne metódy a formy výučby, znamená to, že príčinou zmien v správaní je hľadanie lepších podnetov pre zvýšenie motivácie žiaka?

„Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt? Rešpekt je prejav vážnosti a úcty človeka voči inému človeku. Myslím si, že ak by sa ľudia navzájom nerešpektovali, celá spoločnosť by upadala. Nikto by nemal úctu voči starším, skúsenejším, múdrejším. My ako deti máme mať úctu voči učiteľom, rodičom, starším ľuďom. 

Ako si učitelia získavajú rešpekt? Je to dlhý proces, pretože rešpekt sa nedá získať zo dňa na deň. Učiteľ musí byť vzorom a vodcom pre žiakov, mal by byť spravodlivý, poctivý a sebavedomý človek. Mal by s každým žiakom dobre vychádzať, prejavovať záujem o názory, pocity a potreby žiakov. To najhlavnejšie je, aby nerobil rozdiely medzi svojimi žiakmi, aby nemeral ,,dvojitým metrom’’.

Ako by som si predstavovala dobrého učiteľa? Keďže by som sa možno aj ja chcela stať učiteľkou, tak v prvom rade by som chcela mať dobrý vzťah so svojimi žiakmi. To, čo si niekedy dospelí dovoľujú voči deťom, si nedovolia voči inému dospelému. Dieťa všetky tieto pocity prežíva intenzívnejšie ako dospelý, a preto aj im (nám) patrí rešpekt. Chcela by som deťom byť ako oporou, poskytovať im pomoc pri problémoch v rodine, so spolužiakmi. Chcela by som, aby sa mi dokázali zveriť a nebáli sa, ale tiež rešpektovali aj môj vlastný život a neprekračovali určité hranice.“

Karin, 14 rokov, rovesnícka mediátorka

Čo je príčinou rozdielnej spolupráce rodičov?

Rozhodujúca úloha rodiny ako prirodzeného pro­sociálneho prostredia pre výchovu detí sa ukazuje byť z hľadiska vytvárania vhodných podmienok pre vzdelávanie žiaka určujúca. Príčinou nespolupracujúceho rodiča môže byť nezvládanie výchovy dieťaťa, pretrvávajúce problémy v partnerskom vzťahu, zvýšený tlak na výkon a vytesnenie výchovy dieťaťa zo svojich priorít. Príčinou nezáujmu môže byť nesúhlas s postojom niektorých učiteľov k riešeniu situácie, neprediskutovanie pohľadu rodičov na príčiny neželaného správania žiaka. V praxi sa učitelia stretávajú aj s rodičmi, ktorí neposkytujú deťom ani len základné životné potreby. Deti chodia do školy hladné, unavené, špinavé.

Čo môže byť príčinou rozdielnych reakcií riaditeľov škôl?

Ak riaditeľ reaguje nezáujmom, môže byť príčinou zvýšený stres a vyťaženosť, ale aj schopnosť zastierať existujúce problémy. Riaditeľ môže reagovať poskytnutím pomoci, podpory, usmernenia učiteľom, poskytnutia kontaktov na odborníkov, z čoho možno usúdiť, že ide o zrelého lídra školy a odborníka, ktorý venuje zvýšenú pozornosť kvalite medziľudských vzťahov.

Analýza stanovených a dosiahnuteľných cieľov

Ak vieme popísať pozorované prejavy správania žiaka, reakcií spolužiakov, ak vieme, ako pracuje s dynamikou triedy učiteľ a v akej miere je nápomocný riešeniu situácie rodič, môžeme sa pýtať na ciele, ktoré chceme u jednotlivých skupín dosiahnuť a zadefinovať si cestu, proces zmeny.

Riešenie situácie z hľadiska problémového žiaka

Cieľom upokojenia konfliktnej situácie v triede je dosiahnuteľnej želateľnej zmeny správania. Ak sú príčinou prejavy dosiaľ nediagnostikovaných porúch učenia, je potrebné nechať dieťa diagnostikovať odborníkmi a zabezpečiť mu ďalšiu pomoc. Ak sú príčinou problémového správania žiaka rodinné problémy (rozvod rodičov, hádky, smrť v rodine), treba kontaktovať rodičov a snažiť sa riešiť problém komunikáciu a dohodou na spolupráci pri prekonávaní frustrácií dieťaťa tak, aby vyučovací proces mohol byť čo najúspešnejší. Ak príčinou problémového správania žiaka je nezáujem rodičov, zlyhávajúca výchova, absentujúca starostlivosť, chýbajúce základné životné potreby dieťaťa, treba kontaktovať sociálnu kuratelu.

Riešenie situácie z hľadiska potrieb triedy

Problémové správanie žiaka jednoznačne ovplyvní aj správanie jeho spolužiakov. Ak je príčinou strach, obava žiakov, treba pracovať s podporou asertívneho správania. Ak prejavy spolužiakov smerujú k prispôsobovaniu sa a príčinou je strata schopnosti rozlišovať správne od nesprávneho, treba pracovať triede s podporou kritického myslenia a venovať čas vytváraniu triednych pravidiel a ich dôslednému dodržiavaniu. V niektorých rovesníckych tímoch treba pracovať s dynamikou triednej skupiny tak, aby sa posilňovalo zlaďovanie potrieb a podporovalo komunitné správanie, rešpekt, tolerancia a vzájomná úcta, spolupráca.

Riešenie situácie z hľadiska potrieb učiteľa

Frustrovaný učiteľ potrebuje motivovať. Učiteľ, ktorému chýbajú kompetencie zvládať konflikty, sa potrebuje v tomto smere vzdelávať. Učiteľ, ktorý vie pomenovať z pedagogického hľadiska nežiaduce prejavy žiaka, potrebuje podporu vedenia školy, napríklad v komunikácii s rodičom. Učiteľ, ktorý má kompetencie, vie, ako pracovať s problémovým žiakom, potrebuje pochvalu, povzbudenie vedenia školy, potrebuje ocenenie, že si jeho šikovnosť riaditeľ všimol. Pre správne posúdenie situácie učiteľ často potrebuje usmernenie, konzultáciu s odborníkom, psychológom, špeciálnym pedagógom, mediátorom, sociálnym pracovníkom a pod.

Riešenie situácie z hľadiska potrieb rodiča

Ak rodič nespolupracuje, treba hľadať a využívať rôzne formy komunikácie, využiť osobnú návštevu, kontaktovať sociálnu kuratelu s prosbou o pomoc. Ak rodič má záujem riešiť problémovú situáciu, treba mu vytvoriť priestor a poskytnúť mu podporu, kontakty na odborníkov, usmernenie.

Riešenie situácie z hľadiska riaditeľa školy

Riešenie situácie s problémovým žiakom môže v konečnom dôsledku sťažovať a znepríjemňovať aj riaditeľ školy tým, že nepodporuje učiteľov v riešení situá­cie, snaží sa vyhýbať kontaktu s problémovým žiakom a odsúva stretnutie s rodičmi, situáciu sa snaží nadľahčovať, volí únik, kompenzáciu. Riaditeľ, ktorému záleží na kultúre školy, kvalite vzťahov, prevencii poskytuje učiteľom podporu, pomoc, usmernenie, konzultáciu, kontakty na odborníkov, v prípade potreby sa stáva mediátorom riešenia názorových nezhôd. Vie, ktoré vzdelávanie pre daného učiteľa v triede na podporu riešenia konfliktných situácií je vhodné a účinné.

Záver

Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak popíšeme iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na tieto problémy v kontexte vplyvu ďalších osôb, naše závery nemusia viesť k želateľnej zmene a najmä, ak v triednom kolektíve opomenieme preventívnu prácu, sanácia prostredia nemusí byť úspešná. Individuálne rozhodovanie je ovplyvňované vedomosťami, hierarchiou hodnôt, postojmi a motívmi. Je dôležité usudzovať o dôsledkoch konania v čo najväčšom rozsahu a s ohľadom na všetky dotknuté skupiny.

Autor/i:

Ďalšie články zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

Podobné články

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk