Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vzťah zriaďovateľa školy a školského zariadenia

Dátum: Rubrika: Administratíva

V príspevku sa venujeme vysvetleniu vzťahu zriaďovateľa a školy a školského zariadenia. Budeme vychádzať z právneho postavenia a formy hospodárenia školy a školského zariadenia, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti školy a školského zariadenia ako samostatného právneho subjektu a tiež na práva a povinnosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia.

Obec je zriaďovateľom školy a školského zariadenia v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Zriaďovacím aktom obce ako zriaďovateľa je vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým zriaďuje pri prenesenom výkone štátnej správy základné školy a pri výkone samosprávy základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre detí materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole a školské internáty. K základným oprávneniam obce ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení (ďalej len „škola“) patrí rozhodnutie o určení právnej formy školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a rozhodnutie o určení formy hospodárenia školy v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pôsobnosť obce ako zriaďovateľa je rozdielna, ak ide o školu bez právnej subjektivity a ak ide o školu s právnou subjektivitou. Rozdiel je aj vo vzťahu obce k rozpočtovej organizácii a k príspevkovej organizácii. Pôsobnosť obce ako zriaďovateľa vo vzťahu ku školám určuje zákon č. 596/2003 Z. z., ktorý určuje povinnosti obce ako zriaďovateľa. V rámci týchto povinností rozlišuje medzi preneseným výkonom štátnej správy a samosprávnou pôsobnosťou v rámci školstva.

Povinnosti obce ako zriaďovateľa školy vo veciach výchovy a vzdelávania

Najdôležitejšou povinnosťou obce je vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Túto povinnosť napĺňa zriaďovaním škôl a školských zariadení a zabezpečovaním a kontrolou povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom. V posledných rokoch dominuje aj povinnosť povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom.

Je dôležité upozorniť, že obec má povinnosť zabezpečiť aj výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách, ktorých je zriaďovateľom, najmä:

 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, napr. organizačné pokyny na príslušný školský rok;
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť;
 • poskytuje právne poradenstvo riaditeľom;
 • vedie evidenciu detí vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko; vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia; na tento účel obec získava údaje z informačného systému verejnej správy podľa § 157 školského zákona spôsobom podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 • vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom;
 • spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným regionálnym úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení;
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení okrem sťažností a petícií, ktorých vybavovanie patrí do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie (v prípade potreby má právo obrátiť sa prešetrovaní sťažností a petícií na Štátnu školskú inšpekciu alebo regionálny úrad);
 • má povinnosť prerokovať školský vzdelávací prog­ram a výchovný program.

Povinnosti obce ako zriaďovateľa školy vo veciach ekonomického riadenia

Obec vykonáva správu škôl, ktorých je zriaďovateľom. Na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu musí zabezpečiť:

 • priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
 • didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály