Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Pygmalion efekt a jeho mimoriadny význam v školskom procese

Publikované: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Riadiaci pracovník na akomkoľvek stupni riadenia musí mať ambíciu sebareflexie a následnej sebakorekcie, ale tá je možná len vtedy, ak má záujem správne riadiť akýkoľvek kolektív alebo priamo vyučovací proces. Moc, nástrahy i záludnosti psychologického pôsobenia  v rovine riadenia spočívajú aj vo fenoméne Pygmalion a  Golem efektov, ktoré v školskom procese môžu mať mimoriadny význam.

Experiment, pozitívne špekulatívne výsledky a kľúčové faktory očakávania

Už koncom 60. a začiatkom 70. rokov minulého storočia americkí psychológovia Rosenthal a Jacobson uskutočnili experiment so študentmi Oak School v San Franciscu, realizovali „Havard Learning test“, ktorý predpovedá školský výkon a pokrok. Test je zameraný na určenie úrovne inteligencie medzi študentmi v niekoľkých triedach.

Na začiatku školského roka bol zadaný štandardný IQ test a učiteľom bolo povedané, že test je navrhnutý tak, aby zistil predpoklad žiakov byť úspešnými v štúdiu v budúcnosti, na vyššom type škôl.

Po vyhodnotení testov boli učiteľom interpretované výsledky, pričom tieto výsledky sa nezakladali na pravdivosti vyhodnotenia. Všetci učitelia dostali výsledky testu z výberom top 20 % najlepších výsledkov.

Treba zdôrazniť, že učiteľom boli predložené „pozitívne špekulatívne“ výsledky náhodne  vybraných detí, ktoré v sebe snúbia mimoriadny rozumový potenciál a výrazné  schopností. V skutočnosti náhodne vybrané deti nemali žiadne mimoriadne schopnosti, tvorili pevný priemer triedy. 

Učitelia verili v korektnosť testovania a samozrejme, boli prekvapení, ktorí študenti získali vysoké hodnotiace skóre. Týchto študentov nepovažovali za zvlášť rozumovo disponovaných a schopných, avšak validita testovacích metód a rešpekt pred skúsenými psychológmi ich o tejto výberovosti nútila premýšľať, väčšinu  priam presvedčila.

Na konci školského roka Rosenthal a Jacobson opäť navštívili rovnakú školu s rovnakým cieľom a ukázalo sa, že títo „najschopnejší“ študenti skutočne intelektuálne vyrástli. Vykazovali pomerne vysoký stupeň inteligencie neporovnateľný s výsledkami zo začiatku roka.

Pedagógovia, ktorí uverili psychológom, začali klásť na „priemerné“ deti vyššie nároky i nádeje. Natoľko uverili študentom, ktorí sa zatiaľ „neprejavili“, že ich ovplyvňovali svojimi očakávaniami, zvýšenou pozornosťou, kladením dôrazu, hlbšou komunikáciou a tí žiaci postupne „imaginárne hodnotenia psychológov“, reálne v očiach učiteľov, napĺňali.

Rosenthal, Jacobsonov experiment vysvetľuje rozdiely, pokiaľ ide o očakávania učiteľov.

Ak učitelia očakávajú lepšie výsledky od žiakov, títo ich postupne majú tendenciu aj dosahovať.

Kľúčové faktory

Spomínaní psychológovia predkladajú aj kľúčové faktory, ktoré riadia tento efekt:

  1. Faktor prostredia - učitelia, ktorí očakávajú viac od určitých žiakov, majú tendenciu vytvárať lepšie prostredie pre nich vo verbálnej aj nonverbálnej rovine, napr. už len opakovaný pohľad, úsmev, povzbudivé gesto predstavujú stimulátory a inšpirátory pre učenie sa detí.
  2. Vstupný faktor -  učitelia budú mať tendenciu poskytnúť žiakom väčšiu variabilitu materiálov na učenie a bohatšiu názornosť, jasnejšiu postupnosť a variabilitu vo vysvetľovaní a pri učení.
  3. Faktor príležitosti -  žiaci dostanú viac šancí reagovať, odpovedať, komunikovať, spolupôsobiť v sekundárnych triednych prácach napr. upraviť nástenku, vyzdobiť triedu, skontrolovať učebné pomôcky a pod.
  4. Faktor spätnej väzby -  žiaci sú  viac chválení a dostávajú motivačnú spätnú väzbu, ak urobia chybu, pretože učiteľ sa domnieva, že dieťa neporozumelo zadaniu, tak venuje viac času vysvetľovaniu.

Inými slovami, ak očakávame (či už vedome alebo nevedome) určité stavy a situácie, prispôsobujeme svoje správanie tomu, aby sme dosiahli očakávaný stav. Opakovanými pokusmi bolo potvrdené, že takto do významnej miery, funguje jednoduchá pravda, ktorá tkvie vo fenoméne Pygmalion efektu.

Pygmalion efekt nesie v sebe odkaz, že ak niekomu veríme, venujeme mu trpezlivú pozornosť a podporu, môžeme z neho urobiť lepšieho človeka.

Viac v článku Tatiany Sorokovej Pygmalion efekt a Golem efekt v riadení v Manažmente školy v praxi č. 2/2021Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

COVID-19 Prijímanie detí do materkej školy - doplnené termíny N

Publikované:

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania, zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, deti, ktoré dovŕšili 6. rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD), dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie PŠD, dieťa so ŠVVP. 

Prehľad dôležitých termínov v máji N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci máj. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci máj. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v apríli N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci apríl. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v marci N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci marec. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov vo februári N

Publikované:

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci feburár. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci február. Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.