Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Publikované: Autor/i: -

15. marca 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá upravuje priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia, vybavenie zariadenia, prevádzku zariadenia, režim dňa, stravovania, pitný režim, výchovno-vzdelávaciu činnosť aj náležitosti prevádzkového poriadku. Ponúkame prehľadný výťah.

Zariadenie pre deti do 6 rokov: materská škola;zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; prevádzkareň, v ktorej sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, ak nie je zariadením starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; prevádzkareň, v ktorej sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania; zariadenie, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie je zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vyčlenené vonkajšie priľahlé priestory tvorí trávnatá plocha a detské ihrisko (ak nie sú, môžu sa využívať detské ihriská, areály a parky občianskej vybavenosti). Na nezastavanom pozemku školy (ak je priľahlou súčasťou zariadenia pre deti do 6 rokov, je oplotený) je vyčlenená plocha na šport a pohybové aktivity.

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov umožňuje:

 • funkčnú nadväznosť priestorov, ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia,
 • voľné hry detí, oddych, výchovno-vzdelávaciu činnosť, osobnú hygienu s otužovaním, stravovanie a telesné cvičenia, ak ide o zariadenie, v ktorom prebieha výchova a vzdelávanie detí a žiakov do 18 rokov veku.

V zariadeniach pre deti do 6 rokov je vyčlenených:

 • na 1 dieťa najmenej 3 m2 plochy herne a spálne,
 • na 1 ležadlo na spanie priestor s rozlohou najmenej 1,7 m2,
 • na 1 stoličku v jedálni vyčlenený priestor s rozlohou najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.

V zariadeniach pre deti do 6 rokov veku, kde sú umiestnené deti do 2 rokov je spálňa stavebne oddelená alebo priestorovo oddelená.

 • V škole, okrem špeciálnej školy,v ŠKD, v CVČ a v prevádzkarni, v ktorej sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, sa určí na 1 žiaka najmenej 1,6 m2 plochy triedy pre teoretické vyučovanie a  najmenej 2 m2 plochy odbornej pracovne, laboratória, počítačovej triedy, jazykovej triedy a triedy strojopisu.
 • V špeciálnej škole sa na 1 žiaka určí najmenej 2,3 m2 plochy triedy pre teoretické vyučovanie.
 • V miestnosti, kde sa zabezpečuje vyučovanie žiakov v škole v prírode, sa na 1 žiaka určí 1,5 m2 podlahovej plochy.
 • V ZŠ sa na 1 žiaka určí najmenej 2 m2 plochy priestoru pre praktické vyučovanie.
 • Na SŠ a v špeciálnej škole najmenej 2 m2 plochy priestoru pre praktické vyučovanie v odbore zameranom na ručné obrábanie a najmenej 10 m2 plochy priestoru pre praktické vyučovanie v odbore zameranom na strojové obrábanie.
 • V škole sa na 1 žiaka určí najmenej 4 m2 plochy vnútorných priestorov určených na výučbu TaŠV, v prípade plošne náročných druhov cvičení najmenej 8 m2 týchto priestorov a v šatni pri priestoroch určených na výučbu TaŠV najmenej 0,5 m2 plochy šatne.
 • V ŠKD, CVČ a v prevádzkarni, v ktorej sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a v zariadení, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, sa na 1 žiaka určí najmenej 2 m2 plochy priestoru určeného na záujmovú a oddychovú činnosť.
 • V škole v prírode sa na 1 žiaka určí 1,5 m2 alebo na jedno dieťa predškolského veku určí 3 m2 plochy priestoru určeného na trávenie voľného času.
 • Ak je súčasťou zariadenia pre deti a mládež aj jedáleň, na 1 stoličku sa určí najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.

Vybavenie zariadenia pre deti a mládež

Trieda školy:

 • je vybavená školským nábytkom, ktorý zohľadňuje rozdielnu telesnú výšku žiakov,
 • pri používaní tabule sa dodržiava zrakový uhol, ktorého vrchol leží na zadnej hrane pracovnej plochy prvého stola žiaka pred tabuľou a je tvorený spojnicami
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk