Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Školský logopéd

Dátum: Rubrika: Legislatíva

KOMPETENČNÝ PROFIL

V príspevku priblížime postavenie školského logopéda tak, ako ho vníma zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Ďalej poukážeme na kompetenčný profil školského logopéda podľa Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v niektorej z týchto kategórii: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník. Vyžadovaným stupňom vzdelania pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Školský logopéd v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie poskytuje:

  1. orientačnú logopedickú diagnostiku, odbornú pomoc a logopedické poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou v rámci logopedickej intervencie,
  2. logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu PZ/OZ príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
  3. deťom, žiakom, PZ/OZ príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
  4. súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
  5. podieľa sa na tvorbe IVP pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  6. podporuje spoluprácu PZ/OZ so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.

Kompetenčný profil školského logopéda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva profesijne štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a kariérové pozície. Ministerstvo vydalo Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „Pokyn ministra č. 39/2017“). Kompetenčný profil školského logopéda je uvedený v Prílohe č. 16.

Oblasti
Kompetencie
1. Dieťa/Žiak
1.1 Identifikovať individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka v oblasti komunikačnej schopnosti a následnej narušenej komunikačnej schopnosti.
1.2 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa/žiaka.
1.3 Identifikovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa/žiaka v kontexte narušenej komunikačnej schopnost
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk