Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Výzvy v jazykovom vzdelávaní cudzincov na univerzite

Dátum: Rubrika: Metodika, obsah vzdelávania

Príspevok sa venuje jazykovému vzdelávaniu zahraničných študentov slovenských vysokých škôl, pričom zahŕňa opis súčasných potrieb týchto študentov vzhľadom na ich rečové kompetencie, ktoré sú potrebné v komunikácii v slovenskom jazyku. Prezentuje tiež možné riešenia pre naplnenie týchto potrieb, ktoré by vyhovovali nielen požiadavkám moderného jazykového vzdelávania, ale vyhoveli by potrebám poslucháčov jazykových kurzov slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Jazyková príprava zahraničných študentov

V kontexte slovenských vysokých škôl je výrazným fenoménom kultúrne a jazykové zmiešavanie, čo reflektuje nielen univerzitné prostredie, ale aj všeobecnú spoločenskú realitu. V nedávnej minulosti to boli najmä slovenčina, maďarčina a angličtina, ktoré boli hlavnými mediačnými jazykmi medzi pedagógmi a zahraničnými študentmi, medzi študentmi navzájom a vo vysokoškolskom prostredí všeobecne, a to v závislosti od charakteru a lokality príslušnej vzdelávacej inštitúcie. V posledných rokoch sme však zaznamenali zvýšený dopyt o štúdium na Slovensku zo strany našich východných susedov, najmä obyvateľov Ukrajiny a Ruska, čo spôsobilo výrazný nárast v počte novoprijatých zahraničných študentov verejných vysokých škôl hovoriacich iným slovanským jazykom. Tab. 1 ukazuje počty zahraničných študentov na verejných vysokých školách na Slovensku. Prvý číselný údaj uvádza počet zapísaných študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, pričom údaje v zátvorke uvádzajú počet PhD. študentov v aktuálnom akademickom roku.

Tab. 1: Informácie o počte zahraničných študentov na verejných VŠ na Slovensku (Štatistická ročenka – vysoké školy)1

občianstvo/rok
2003
2020
2022
2023
cudzinci ukrajinského štátneho občianstva
108 (7)
4666 (71)
9847 (96)
10072 (104)
cudzinci ruského štátneho občianstva
27 (-)
523 (18)
898 (22)
1171 (26)
všetkých zahraničných študentov
1499 (113)
10839 (304)
16590 (384)
17216 (433)

 

Pri pozorovaní nárastu počtov zahraničných študentov z rokov 2020 a 2023 nám údaje uvedené v Tab. 12 ukazujú viac ako dvojnásobný podiel študentov ukrajinského a ruského občianstva, kým nárast celkového počtu zahraničných študentov zapísaných na verejných vysokých školách na Slovensku však v rovnakých rokoch evidujeme iba na úrovni 159 %. Zdvojnásobenie počtu študentov VŠ z Ruska a Ukrajiny sa preto vymyká priemeru nárastu, ktorý zaznamenávame pri študentoch z iných krajín. Tento stav je spôsobený nielen všeobecným záujmom týchto študentov o slovenské vysoké školy, ktoré vnímajú ako pokrokovejšie a kvalitnejšie.3 Zo strany týchto študentov je ďalší z dôvodov skôr pragmatický, spočíva v snahe vyhnúť sa pretrvávajúcemu vojnovému konfliktu, ktorý prebieha na Ukrajine od februára 2022, preto uprednostňujú odchod do cudziny.

Nevyhnutnou súčasťou ich prípravy na vysokoškolské štúdium je nadobudnutie dostatočnej úrovne jazykovej kompetencie v jazyku, v ktorom sa ich študijný program vyučuje. Úvodná časť štúdie preto opisuje riešenia tejto situácie, ktorá sa neustále prehlbuje a vyvíja na základe silnejúceho záujmu o vzdelanie nadobudnuté na slovenskej univerzite či vysokej škole. Zároveň reflektuje skúsenosť lektora slovenského jazyka s jazykovou prípravou študentov prichádzajúcich zo zahraničia, predovšetkým z Ukrajiny a Ruska. Tá má svoje špecifiká, ktoré táto prehľadová štúdia popisuje. Vzhľadom na potrebu aktualizácie prostriedkov a metód jazykového vzdelávania v snahe zvýšiť záujem o takúto jazykovú prípravu, je potrebná ich modernizácia a aktualizácia, a to s dôrazom na možnosti a potreby študentov.

Stratégie používané na osvojenie si cudzích jazykov v prípade výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka

Východisková jazyková kompetencia komunikovať v slovenčine je závažným socioligvistickým faktorom determinujúcim úspešnosť štúdií študenta – cudzinca. Na zvýšený záujem cudzincov o štúdium na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk