Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona).

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. V školskom roku 2019/2020 je to 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 33,59 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima, 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima. Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty - 210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2XTWgqR.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk