Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vedúci predmetovej komisie a vedúci metodického združenia

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Kariérové pozície vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení patria podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) k špecializovaným činnostiam.

Činnosť vedúcich metodických orgánov

Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti aj na kariérových pozíciách vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia:

  • koordinuje prípravu pedagogickej dokumentácie v príslušnej oblasti,
  • podieľa sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií,
  • vykonáva poradenskú činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti.

Cieľom špecializačného vzdelávania podľa § 49 zákona č. 138/2019 Z. z. je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Špecializačné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 50 hodín ako schválený jednoduchý program špecializačného vzdelávania. Podľa § 50 zákona č. 138/2019 Z. z. sa špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Záverečná skúška môže byť aj praktická.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk