Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na rekreáciu zamestnancom školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2019

Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prácev znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (novela Zákonníka práce zákonom č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Ustanovenia Zákonníka práce vrátane ustanovenia § 152a sa vzťahujú aj na zamestnávateľov v školstve, na školy a školské zariadenia. Povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom za podmienok ustanovených v §152a Zákonníka práce platí bez ohľadu na rozpočtové obmedzenia a finančné podmienky škôl a školských zariadení (ďalej len „školy“).

Zákonné podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu

Podľa §152a prvá a tretia veta Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu

Možnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu

škola ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov škola ktorá zamestnáva menej ako 50 zamestnancov

Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Otázka č. 1: Základná umelecká škola k 1.marcu zamestnáva 50 zamestnancov, k 1.januáru 2019 však zamestnáva len 48 zamestnancov. Má povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu?

Podľa § 152a Zákonníka práce, počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Pre posudzovanie počtu zamestnancov v roku 2019 je dôležitý priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2018. Ak ste zamestnávali viac ako 49 zamestnancov máte povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom, ak ste zamestnávali menej ako 50 zamestnancov máte možnosť poskytovať tento príspevok.

Otázka č. 2: Centrum voľného času (ďalej „CVČ“) nespĺňa podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom v roku 2019 (zamestnávalo menej ako 50 zamestnancov v roku 2018). Môže poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu? Môže zmeniť podmienky, za akých bude príspevok poskytovať?

Zákonník práce umožňuje aj zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov (v tomto prípade CVČ), poskytovať príspevok na rekreáciu, a to za tých istých legislatívnych podmienok ako u zamestnávateľa zamestnávajúceho viac ako 49 zamestnancov. Podmienky v žiadnom prípade meniť nemôže. Príspevok na rekreáciu zamestnanca sa musí poskytovať za podmienok v súlade s §152a Zákonníka práce.

Podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu pre zamestnanca:

 • musí ísť o zamestnanca v pracovnom pomere,
 • minimálna doba trvania pracovného pomeru zamestnanca ku dňu začatia rekreácie musí byť nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • zamestnanec musí predložiť škole žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu,
 • zamestnanec musí škole preukázať najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu pre zamestnanca sa posudzuje k dňu začatia rekreácie. Za týchto podmienok určených v § 152a Zákonníka práce sa poskytnutý príspevok na rekreáciu považuje za príjem oslobodený od dane z príjmu.

Nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu majú:

 • zamestnanec, ktorý má so školou uzatvorený pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (zamestnanci vykonávajúci práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomer nárok na príspevok nemajú),
 • rodinní príslušníci zamestnanca (manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení), ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii a
 • iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorá sa so zamestnancom zúčastnila na rekreácii.

Otázka č. 3: Môže škola v kolektívnej zmluve rozšíriť okruh zamestnancov, ktorým bude poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom, ktorých pracovný pomer netrvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Príspevok na rekreáciu podľa §152a Zákonníka práce možno poskytnúť len zamestnancom, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Ak škola poskytne príspevok zamestnancom, u ktorých pracovný pomer netrvá nepretržite ku dňu nástupu na rekreáciu najmenej 24 mesiacov, napr. trvá nepretržite len 12 mesiacov, 18 mesiacov a pod., nebude to príspevok podľa § 152a Zákonníka práce. V tomto prípade by sa nemohli uplatniť daňové výhody vyplývajúce z § 152a Zákonníka práce.

Podľa §152a Zákonníka práce škola poskytne príspevok na rekreáciu len zamestnancom v pracovnom pomere a nie zamestnancom vykonávajúcim prácu na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak škola poskytne príspevok zamestnancom vykonávajúcim prácu na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nebude to príspevok podľa § 152a Zákonníka práce a aj v tomto prípade by sa nemohli uplatniť daňové výhody vyplývajúce z režimu podľa § 152a Zákonníka práce. Škola nemôže v kolektívnej zmluve rozšíriť okruh zamestnancov, ktorým bude poskytovať príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce.

Výška a forma príspevku na rekreáciu

Podľa §152a Zákonníka práce príspevok na rekreáciu je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Škola môže rozhodnúť, v akej forme bude poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancovi, či prostredníctvom rekreačného poukazu alebo na základe preukázania oprávnených výdavkov zo strany zamestnanca. Škola môže uplatňovať aj obidve formy príspevku na rekreáciu.

Príspevok na rekreáciu

55 % oprávnených výdavkov, najviac 275 €

na základe oprávnených výdavkov

na základe rekreačného poukazu

Odporúčame, aby škola v rámci systému finančného riadenia a finančnej kontroly vydala vnútorný predpis alebo upravila v kolektívnej zmluve podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom, konkrétne:

 • určila formu poskytovania príspevku na rekreáciu,
 • stanovila formu žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu,
 • určila spôsob predloženia vyúčtovania príspevku na rekreáciu, formu preukázania oprávnených výdavkov a pod.

Peňažný príspevok na základe preukázania oprávnených výdavkov

Škola na žiadosť zamestnanca, na základe splnenia zákonných podmienok a na základe preukázania vynaložených oprávnených výdavkov poskytne zamestnancovi peňažný príspevok na rekreáciu.

Podľa § 152a ods. 4 Zákonníka práce oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:

 • a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
 • b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
 • c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Zamestnanec školy musí preukázať oprávnené výdavky v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Lehota nemôže byť zo strany školy skrátená. Škola poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne dohodnutom na výplatu mzdy, ak nie je vo vnútornom predpise určené inak.

Je dôležité, aby škola upozornila zamestnancov, že účtovné doklady musia byť vydané na ich mená. Zamestnanec musí žiadať od ubytovacieho zariadenia alebo subjektu, ktorý mu poskytuje rekreačné služby, aby bol doklad vydaný na jeho meno.

Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Otázka č. 4: Zamestnanec zaplatil za rekreáciu v januári. Rekreácia sa má uskutočniť na konci februára. O preplatenie faktúry požiadal do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry, po predložení úhrady faktúry. Kedy má nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu?

Ak si zamestnanec rezervuje a aj zaplatí rekreáciu vopred a požiada zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu ešte pred nástupom na rekreáciu, na základe uhradenej faktúry, zamestnávateľ mu poskytne príspevok na rekreáciu až po skončení rekreácie. Rozhodujúca je reálna účasť na rekreácii, nie zaplatenie faktúry.

Príspevok prostredníctvom (elektronického) rekreačného poukazu

Podľa § 152a ods. 2 Zákonníka práce môže škola rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi aj prostredníctvom rekreačného poukazu.

Pozn.: Poskytovanie príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu treba zvážiť z dôvodu, že pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu (pre školu sú to ďalšie náklady, čo je pri maximálnom poplatku 8,25 eura na jeden rekreačný poukaz v hodnote 275 eur).

Otázka č. 5: Čo chápeme pod pojmom rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz podľa § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu. Vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný. Možno ho použiť výlučne v Slovenskej republike, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce.

Manažment školy v praxi č. 4/2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov