Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. prerokujú a odsúhlasia v pedagogickej rade školy. Ak sa kritériá hodnotenia žiakov základných škôl zmenia na základe záverov pedagogickej rady školy počas školského roka 2020/2021, je potrebné ich opätovne zverejniť na verejne prístupnom mieste základnej školy tak, aby boli o zmene informovaní žiaci základnej školy aj ich zákonní zástupcovia.

Znenie usmernenia: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-ziakov-zakladnych-skol-v-skolskom-roku-20202021-pocas-mimoriadnej-situacie-a-nudzoveho-stavu-vyhlaseneho-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov