Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 12/2021

Kategória: Aktuality

Spravme si svet z vľúdnych slov a viet, z láskavých činov

„Spravme si svet z vľúdnych slov a viet, z láskavých činov...., “ spievajú Miro Žbirka, Marika Gombitová a Marie Rottrová v muzikáli Neberte nám princeznú. Text Jána Štrassera a hudba Deža Ursinyho nám najmä v tejto pandemickej dobe pripomínajú, čo je dôležité. Únavu a vyčerpanie, ktoré z času načas prežívame, môže vystriedať spolupatričnosť a solidarita. Nie ste v tom sami. 

Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných časopisov Manažment školy v praxi, Didaktika, portálu direktor, ale aj publikácií, ktoré ponúkame v našom vydavateľstve Wolters Kluwer. Aj v 12. čísle časopisu prinášame témy, ktoré inšpirujú, motivujú, informujú a veríme, že aj potešia.

O autorite učiteľa a jej transfere na žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese píše Andrea Baranovská. Ak si učiteľ chce vybudovať autoritu v triede medzi žiakmi a zároveň učiť žiakov zodpovednosti, mal by mať víziu, cítiť záväzok, byť dôsledný, vybudovať si dôveru, bezpečie, byť nadšený pre vec, inšpirovať a mať kongruentné správanie.

Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov majú svoje osobitosti vyplývajúce z charakteru ich pracovnej činnosti. Tieto osobitosti sú premietnuté aj do špeciálnej právnej regulácie uvedených právnych vzťahov. V legislatívnej časti sa Matej Drotár pozrel na možnosti skončenia pracovného pomeru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Alica Belianská sa venuje vplyvu nežiadúcich faktorov na atmosféru v materskej škole. Pripomína, že profesionalita riaditeľky spočíva v jej schopnosti, ako dokáže v napätých situáciách kontrolovať svoje  správanie, ovládať svoje emócie a regulovať ich tak, aby medzi zamestnancami nedochádzalo k napätiu a konfliktom, ktoré by mohli byť spúšťačom stresu  a syndrómu vyhorenia ako dôsledku chronického stresu v práci.

Téme inklúzie sa venujú Barbara Basarabová, Robert Sabo a Katarína Vančíková, ktorí v príspevku s názvom Impulzy pre skvalitnenie prípravy učiteľov pre potreby inkluzívnej praxe sa venujú pozornosť otázke vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov.

Milena Lipnická v pokračovaní príspevku o Ustanoveniach o inkluzívnom vzdelávaní v štátnych dokumentoch sa pozrela na zlepšovanie procesov hodnotenia a zabezpečenia materiálnych podmienok na inklúziu.

Aj v poslednom čísle časopisu sa budeme venovať duševnému zdraviu. Tatiana Soroková opíše sociopatiu a histriónske črty osobnostiDuševná trauma v detstve, nesprávna výchova, hlboké komplexy menejcennosti a túžba ich potlačiť, vedú k rôznym zmenám správania, ktoré môžu vyústiť do disociálnych  prejavov. Primárnou prevenciou je stabilné, láskavé rodinné prostredie, kde sú stanovené pravidlá a očakávania.

Ako hodnotíte klímu na pracovisku? Odpovede vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov na túto otázku prináša Elena Skalská v príspevku Vedenie tímu v škole alebo v školskom zariadeníBudovať súdržný tím a pracovať na udržiavaní dobrých vzťahov a pozitívnej klímy na pracovisku je fundament, bez ktorého je dosahovanie ostatných cieľov výrazne sťažené.

Vladimír Michalička v časti Z histórie školstva ponúka odpovede na otázky - Čo patrí k najväčším vynálezom ľudstva? Ako vznikol pijak? Kedy sa začala používať čierna školská tabuľa? Kedy vyplácali učiteľom plat? Ktorým žiakom sa dávalo vysvedčenie? Kto bol autorom výroku: „Naučím ťa po kostole hvízdať?“

Pod nohami máme stále zem a nebo stále nad hlavou. A aj keď často nevieme, kadiaľ ísť a padáme únavou, vždy môžeme vysloviť tri slová, obyčajné slová...nie si sám. Prajeme pokojné adventné obdobie a nový rok plný vľúdnych slov, viet a láskavých činov.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOROdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov