Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Publikácie roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2021 priniesol množstvo zaujímavých tém aj v našich publikáciách. Pripravili sme novú edíciu s názvom FUNKČNÉ VZDELÁVANIE, v ktorej nám pribudli dve knihy - Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí a Manažovanie zmeny v školskom prostredí - Vedenie ľudí I. Medzi novinky 2021 sa zaradili Pracovnoprávne vzťahy v školsve a vnútorná organizácia školy, ale aj praktická publikácia Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu. Publikácia Manažment vzdelávania - teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia je určená riadiacim zamestnancom a Konflikt - ja, my, oni - prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy. V roku 2021 ponúkame aj 4., aktualizované vydanie knihy Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa.

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma  

Edícia FUNKČNÉ VZDELÁVANIE

Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová - Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí 

Ako reagujete na nepredvídané situácie v školskom prostredí? Ako nájsť v sebe pokoj, keď prežívame napäté situácie? Ako sa ovládať, keď nami lomcujú silné emócie? Ako si efektívne manažovať čas, aby som nebol/a v strese? Ktoré prezentačné a komunikačné zručnosti potrebujem využívať v riadiacej praxi? Viem si zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom? Dokážem určiť príčiny časových strát v mojom riadení? Ako ma zmenila moc, ktorú som s funkciou získal/a? Prečo je manažérska etika v mojej práci dôležitá?

Eshop: Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí

Mária Nogová - Manažovanie zmeny v školskom prostredí  - Vedenie ľudí I. 

Ako byť dobrým manažérom, zvládnuť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca a úspešne riadiť zmenu v školskom prostredí? Forma spracovania publikácie a jej zameranie ju predurčujú stať sa praktickou pomôckou pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ako aj pre vedúcich zamestnancov v školstve. Môže byť však zaujímavým a inšpirujúcim čítaním pre každého, kto má záujem stať sa vedúcim zamestnancom.

Eshop: Mnažovanie zmeny v školskom prostredí  

Aktualizované vydanie

Mária Stanislavová - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa - 4., aktualizované vydanie

Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z. Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor.

Eshop: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa

Aktuálne témy 

Mária Pisoňová - Manažment vzdelávania - Teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia

Publikácia je určená všetkým súčasným a potenciálnym vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom, ako aj riadiacim zamestnancom na vyšších úrovniach riadenia školstva na účely získania cenných informácií nielen o teoretických a výskumných aspektoch riadenia. Kniha obsahuje množstvo cenných informácií a rád ako riešiť náročné rozhodovacie situácie, či už v ekonomickej, pracovno-právnej oblasti, ale aj v procese riadenia a osobného manažmentu. 

Eshop: Manažment vzdelávania 

Marián Varga - Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Publikácia obsahuje vybraný okruh otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi vo vzťahu medzi všeobecnými právnymi predpismi verejného práva a špeciálnymi právnymi predpismi v oblasti školstva. Štruktúra knihy je ľahko absorbovateľná priamo v praxi pri riadení regionálneho školstva a je rozdelená do troch základných kapitol. Prvé dve kapitoly sa venujú konkrétnemu konaniu a začínajú sa všeobecným úvodom k danému typu konania. Pokračujú riešením praktických otázok a odpovedí, ktoré sú zamerané na konkrétne postupy pri uplatňovaní základných právnych predpisov v oblasti riadenia škôl týkajúcich sa najmä činnosti riaditeľov škôl a ich úloh.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/pracovnopravne-vztahy-v-skolstve-a-vnutorna-organizacia-skoly-otazky-a-odpovede.p4925.html

Vladimír Labáth - Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu

Publikácia Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu ponúka 50 pôvodných a overených postupov určených na prácu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj potenciál. Vznikali v priebehu posledných desaťročí v rámci prípravy a realizácie skupinových tréningových a intervenčných programov pre širokú škálu odborníkov pomáhajúcej sféry a manažérov všetkých úrovní riadenia. Uplatňovali a overovali sa u pracovníkov mimovládnych a akademických inštitúcií, vo verejnej sfére, v ekonomickom a podnikateľskom prostredí.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/cvicenia-hry-simulacie-pre-skupinovu-pracu.p4988.html

Jana Pružinská, Vladimír Labáth - Konflikt - ja, my, oni

Konflikt je súčasťou nášho života bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Publikácia Konflikt – ja, my, oni prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme. Autori sa nevenujú len vonkajším prejavom ako hnev, krik, útoky, ktoré konflikty sprevádzajú, ale odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom. Prostredníctvom mnohých príkladov z každodenného života predstavujú celý rad aspektov konfliktu s dôrazom na jeho emocionálne dimenzie.

Eshop: Konflikt - ja, my, oni 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov