Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Archív Manažmentu školy v praxi - najčítanejšie príspevky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Časopis Manažment školy v praxi ponúkame v rôznych balíčkových produktoch v tlačenej alebo v online verzii. Výhodou online verzie je pružná dostupnosť všetkých článkov v archíve časopisu od roku 2013. V roku 2021 patrili k najčítanejším témam archívu aj tie, ktoré sa týkali učebných štýlov žiakov, kompetenčného profilu a hodnotenia pedagogického zamestnanca, ale aj Edukácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Erich Petlák - Učebné štýly žiakov - MšP 3/2019 

Učebné štýly patria k dôležitým aspektom edukácie. Problematika štýlov je oblasťou, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia. Učenie sa podľa prevahy či uprednostňovania zmyslového vnímania poznali učitelia pred mnohými desaťročiami. Pozorovali, že niektorí žiaci sú pri učení hĺbavejší, iným stačí zbežný pohľad na informácie. V školách sa začalo zdôrazňovať učenie žiakov tak, aby to vyhovovalo ich potrebám. V príspevku sa venujeme tým skupinám učebných štýlov, ktoré sú učiteľom blízke a v praxi aj využívané.

Viac tu: Učebné štýly žiakov

Tatiana Homoľová, Martina Magová - Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca - MŠP 5/2019

V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvorbu kompetenčného profilu, pričom vychádzame z profesijného štandardu. Systém hodnotenia pedagogických zamestnancov by mal byť funkčný a zrozumiteľný, mal by umožniť porovnateľnosť výsledkov, zabezpečiť stimuláciu a jeho výsledky môžu patriť k rozhodujúcim faktorom odmeňovania.

Viac tu: Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca 

Miriam Niklová - Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - MšP 1/2020

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia predstavuje aktuálny problém - preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie výsledky, ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku a pod.. Školy zaznamenávajú uvedené problémy v regiónoch, kde je zvýšené zoskupenie najmä rómskeho obyvateľstva, ktoré žije v neprimeraných sociálno-ekonomických podmienkach. Žiaci prichádzajúci z tohto prostredia tvoria najpočetnejšiu skupinu žiakov zo SZP (Belková, 2019).

Viac tu: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov