Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Školský podporný tím

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V príspevku priblížime postavenie školského podporného tímu v systéme poradenstva a prevencie. Uvedieme zadefinovanie školského podporného tímu, jeho zloženie a jeho úlohy. Zdôrazníme niektoré zmeny v legislatíve, ktoré sa týkajú práve školského podporného tímu v kontexte zmeny systému poradenstva a prevencie.

Legislatívne zmeny neprikazujú zriadenie školských podporných tímov, ale vytvárajú možnosti pre ich zriadenie. Môžu tak prispievať k väčšej spolupráci medzi pedagogickými, odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami, píše v príspevku o školských podporných tímoch Zdenka Matulová Juríková.

Cieľom príspevku Márie Nogovej s názvom „Pracovný zošit ako súčasť hodnotiaceho portfólia“ je ukázať, že máme k dispozícii aj iné nástroje ako ústne skúšanie alebo test, aby sme mohli žiaka hodnotiť buď formatívne alebo pri stanovení objektívnych kritérií ho hodnotiť aj sumatívne.

Vizuálna gramotnosť vyžaduje schopnosť orientovať sa vo svete vizuálnych znakov a tiež schopnosť ich používať. Prostredníctvom návrhu vyučovacej hodiny s názvom „Nemé tváre rozprávajú“ nám Beáta Pošteková vysvetlí, ako môže vizuálna gramotnosť podporiť kreatívnosť, zručnosť, vnímavosť a výtvarnú komunikáciu na rozvíjanie ich vlastných nápadov a koncepcií.

Výsledkom každého vzdelávania by malo byť naplnenie očakávaní a potrieb cieľovej skupiny. Téma „Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí“ bola zvolená priamo pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, preto aj vzdelávanie v tejto téme bolo pripravené tak, aby čo najviac naplnilo ich očakávania. Skúsenosti s témou opíše v príspevku Ivana Gerdová.

V dnešnom rýchlom a globalizovanom svete sa záujem o štúdium cudzích jazykov neustále zvyšuje, a táto skutočnosť sa spája s hľadaním nových spôsobov, ako zdokonaliť a zmodernizovať ich výučbu tak, aby sa dosiahol čo najefektívnejší účinok. Cieľom príspevku Natálie Sadivovej je poukázať na rozdiely v odpovediach študentov, ktoré sú spôsobené prechodom z cvičení tzv. otvoreného typu na zatvorené, nakoľko každé z nich vyžaduje iný prístup v ich vyplňovaní.

Timea Šeben Zaťková v príspevku s názvom „Vzhľad učiteľa a štýl odievania ako determinant efektívnej edukácie“ načrtne odpovede na otázku: Čo je vyučovanie so štýlom? Zamyslí sa nad štýlovým vyučovaním, módou a módnymi trendami a ich vplyvom na školské prostredie.

„Hlas detí a jeho význam v školskom prostredí“ je názov príspevku Natálie Sadivovej. Článok zdôrazňuje význam hlasu detí a mladých dospelých v škole. Podčiarkuje dôležitosť zapájania žiakov do rozhodovacích procesov manažmentu školy v pozícii rovnocenných partnerov, expertov na ich vlastné „školstvo a študentstvo“.

Nový rok 2023 je v plnom prúde. Polročné hodnotenie sme zvládli. Asi najdôležitejšie pre nás bolo naučiť sa veci si nekomplikovať, čítať s porozumením, využívať kritické myslenie, dôverovať intuícii a skúsenostiam. Preto si v druhom polroku školského roka zaželajme čo najviac jednoduchých otázok adresovaných našim kolegom.

/redakcia/

Podľa § 130 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“):

„V systéme poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.“

Poradenská činnosť sa poskytuje deťom a ich zákonným zástupcom, zástupcom zariadenia, ale aj pedagogickým a odborným zamestnancom. Systém poradenstva a prevencie tvoria zariadenia poradenstva a prevencie – centrum poradenstva a prevencie a špecializované centrum poradenstva a prevencie, ďalej pedagogickí alebo odborní zamestnanci školy a školský podporný tím. Odborná činnosť sa uskutočňuje prostredníctvom piatich podporných úrovní.

Školský podporný tím v školskom zákone

Oporu v zriaďovaní školských podporných tímov dáva aj legislatíva. Riaditeľ materskej školy sa môže opierať o § 28 zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý uvádza, že v materskej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa § 152a zákona č. 245/2008 Z. z.

Rovnako je to aj pre základné školy, kde § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. uvádza, že v základnej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa § 152a zákona č. 245/2008 Z. z.

Podľa vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2022, v rámci hodnotenia žiaka sa jeho správanie hodnotí v spolupráci so školským podporným tímom, ak v základnej škole pôsobí, resp. so zariadením poradenstva a prevencie.

Uvedené platí aj pre stredné školy, kde § 33 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. definuje, že v strednej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci a školský podporný tím.

Školský podporný tím v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Definovanie školského podporného tímu a jeho úloh nájdeme aj v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Podľa § 84a zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľ materskej šk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk