Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Cvičenia otvoreného typu – nástroj pre podporu a rozvoj kritického myslenia

Dátum: Rubrika: Výskum, prieskum, spätná väzba

V dnešnom rýchlom a globalizovanom svete sa záujem o štúdium cudzích jazykov neustále zvyšuje, a táto skutočnosť sa spája s hľadaním nových spôsobov, ako zdokonaliť a zmodernizovať ich výučbu tak, aby sa dosiahol čo najefektívnejší účinok. Cieľom príspevku je poukázať na rozdiely v odpovediach študentov, ktoré sú spôsobené prechodom z cvičení tzv. otvoreného typu na zatvorené, keďže každé z nich vyžaduje iný prístup v ich vyplňovaní.

Zmeny v pristupovaní k výučbe cudzích jazykoch ovplyvňuje hneď niekoľko faktorov, predovšetkým sú to však nároky, ktoré v závislosti od konkrétnych potrieb v určitej etape svojho vývoja kladie na budúcich odborníkov spoločnosť. V posledných rokoch sa ako o jednom z hlavných cieľov moderného vzdelávania hovorí o potrebe rozvoja kritického a tvorivého myslenia (Kosturková 2011), ktoré je možné dosiahnuť upustením od pasívnych foriem vyučovania a uplatňovania monologických metód, a to aj na prakticky zameraných hodinách. Týmto požiadavkám vo veľkej miere zodpovedá vzdelávací proces orientovaný na študenta, ktorý značným spôsobom ovplyvňuje humanistická pedagogika a psychológia zdôrazňujúca tvorivý potenciál každého človeka. Humanizácia cudzojazyčnej edukácie vyzdvihuje potrebu zmeny role učiteľ verzus študent, čím sa učiteľ dostáva do pozície moderátora a hlavné slovo tak dostávajú práve študenti, vďaka čomu sa okrem ich komunikačných zručností zlepšuje tiež schopnosť objektívne hodnotiť prijímané informácie, argumentovať vlastný postoj, poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu pre ostatných študentov a pod. (Stradiotová 2019, ­Richards, Rodgers 2014).

Jednou z možností väčšieho zapojenia študentov do edukačného procesu sú cvičenia otvoreného typu, resp. tzv. otvorené otázky, ktoré ich nelimitujú, a práve naopak, vytvárajú priestor na vyslovenie vlastného názoru, postoja, myšlienky.

S cieľom posúdenia schopnosti samostatného logického myslenia v cudzom jazyku bolo v rámci vysokoškolských študijných programov 1. stupňa1 na hodinách morfológie ruského jazyka realizovaných niekoľko edukačných aktivít, úlohou ktorých bolo poukázať na to, akým spôsobom formulácia zadania ovplyvňuje odpovede študentov.

Modelová situácia

V prvom prípade boli na začiatku vyučovacej hodiny študentom rozdané cvičenia s nasledovným znením: „S ohľadom na kontext vyberte pre každú vetu správny vid a tvar slovesa z nasledovného zoznamu“.

Pri zvolenej formulácii otázok sa overovalo komplexné zvládnutie učiva orientovaného na slovesá, predovšetkým ich časovanie, ovládanie pravidiel používania činných a trpných príčastí, princípy tvorby prechodníkov, používanie správnych tvarov podľa konkrétnej komu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk