Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PaedDr. Jana Kmeťová

odborník na predprimárne vzdelávanie

riaditeľka Materskej školy, Bullova Bratislava

Publikácia: Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

 

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý záko...

Kvalifikácia - vychovávateľ, pedagogický asistent

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Môže učiteľ, ktorý ukončil magisterské štúdium na vysokej škole DTI v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, od 1. 9. 2019 učiť kvalif...

Legislatívne vymedzenie problematiky začiatku povinnej školskej dochádzky

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Ústava SR v piatom oddiely článku 42 zakotvuje, že každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná a jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

Platová trieda – učiteľka MŠ – Predškolská a elementárna pedagogika (VŠ) bez SPgŠ

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka:  Ak absolvujem 1. atestáciu, postúpim v platovej triede? Mám vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor Predškolská a elementárna pedagogika, pracujem ako učiteľka v MŠ, ale nemám strednú pedagogickú školu.

Počet zástupkýň v materskej škole

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka:  Existuje právny predpis, ktorý určuje počet zástupkýň riaditeľky v materskej škole s právnou subjektivitou? MŠ má dve elokované pracoviská. V centrálnej MŠ, kde má kanceláriu riaditeľka je 6 tried, na elokovanom pracovisku sú 2 triedy a n...

Predpoklady na funkciu riaditeľa školy

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Otázka: Rada by som sa spýtala na znenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to konkrétne na § 34 ods. 2, písm. a), kde je uvedené : spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti aleb...

Prejavy nepripravenosti detí na školské prostredie

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vývin dieťaťa je navzájom sa prepájajúci proces spájajúci minulé a predpoklad budúceho. Výchova však často nerešpektuje žiaducu vývinovú kontinuitu a je skôr radom požiadaviek na urýchlenie a sformovanie vývoja dieťaťa. Dnes sa deti často dostávaj...

Príčiny nepripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Za nepripravené dieťa môžeme označiť také dieťa, ktorého vývin bol v niektorej z oblastí oslabený. Rastú nároky na žiakov, v dôsledku ktorých je čoraz viac detí ohrozených nezdarmi v škole. Pre nezrelé deti je vstup do školy začiatkom nepretržitýc...

Príprava dieťaťa na materskú školu

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Nástup do materskej školy nie je len veľkým medzníkom v živote dieťaťa, ale je to aj významná zmena pre rodičov dieťaťa. Každé dieťa zvláda vstup do materskej školy rôzne v závislosti od  jeho osobnosti a špecifickosti. Každé dieťa je iné, jedineč...

Rodičovská rada

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Spolupráca školy s rodinou predstavuje veľmi významný faktor efektivity vzdelávania detí. Preto je úlohou každej školy vytvoriť podmienky pre fungovanie partnerského vzťahu s rodičmi detí, nadviazať a pravidelne s nimi udržiavať kontakt, ponúkať r...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk